5018 Çıkabilecek Sorular


| 17 Aralık 2012 | 0 Yorum

5018  5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU KONUSUNDAN ÇIKABİLECEK SORULAR

SORU 1- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, harcama birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Özel birim
B)    Kalem birimi
C)    Satış birimi
D)    Harcama birimi

SORU 2- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A)    Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür
B)    Kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sayıştay tarafından izlenir
C)    Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür
D)    Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır

SORU 3- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine hangi mercii yetkilidir?

A)    Hazine
B)    Maliye
C)    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
D)    Strateji geliştirme müdürlüğü

SORU 4- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, aşağıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
1- Kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir ve izlenir
2- Kamu mali yönetimi mali disiplini sağlar
3- Kamu mali yönetimi ekonomik, mali ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin oluşması için gerekli ortamı sağlar

A)    Yalnız 1
B)    Yalnız 2
C)    1,2
D)    1,2,3

SORU 5- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, kuruluşların bütçelerinde yer alan performans göstergeleri hangi kuruluşlar tarafından yapılır?

A)    Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kamu idaresi
B)    Maliye ve Hazine Bakanlığı
C)    Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı
D)    Maliye Bakanlığı ve Sayıştay

SORU 6- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda hangi merci ya da mercilere karşı sorumludurlar?

A)    Cumhurbaşkanı
B)    Başbakan ve TBMM
C)    Maliye Bakanlığı
D)    Hazine Müsteşarlığı

SORU 7- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, il özel idarelerinde üst yönetici kimdir?

A)    Vali
B)    Belediye Başkanı
C)    İl Özel İdare Müdürü
D)    Maliye Bakanı

SORU 8- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, Bakanlıklarda üst yönetici kimdir?

A)    Bakan
B)    Başbakan
C)    Müsteşar
D)    Müsteşar yardımcısı

SORU 9- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın ilk 6 ayında kamuoyuna hangisi bilgilendirir?

A)    Bakanlar
B)    Cumhurbaşkanı
C)    Başbakan
D)    Müsteşarlar

SORU 10- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi bütçe ilkeleri arasında yer almaz?

A)    Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir
B)    Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir
C)    Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez
D)    Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması şart değildir

SORU 11- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, merkezi yönetim bütçe kanununda aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)    Yılı ve izleyen iki yılın gelir ve gider tahminleri
B)    Mali yıl içinde gelir ve giderlere yönelik olarak uygulanacak ve kısmen veya tamamen uygulanacak hükümler
C)    Beş yıl önceki gelirlerin toplamı
D)    Vazgeçilen vergi gelirleri

SORU 12- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, para cezalarını aşağıdakilerden hangisi verir?

A)    Harcama birimi
B)    Tahsilat birimi
C)    İlgili kamu idaresinin üst yöneticisi
D)    Birinci sicil amiri

SORU 13- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması nasıl başlar?

A)    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan orta vadeli programın Bakanlar Kurulunca kabul edilmesiyle
B)    Bakanlar Kurulu tarafından bütçe çağrısı yapılınca
C)    Orta vadeli mali planın resmi gazetede yayınlanması ile
D)    Yatırım genelgesi yayınlanınca

SORU 14- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberi hangi kurum tarafından ne zaman hazırlanır?

A)    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca mayıs ayı sonuna kadar
B)    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca haziran ayı sonuna kadar
C)    Maliye Bakanlığınca haziran ayının 15’ine kadar
D)    Hazine tarafından mayıs ayı sonuna kadar

SORU 15- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, kamu idareleri stratejik planları ile bütçe hazırlama rehberlerinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalandıktan sonra ne zamana kadar nereye gönderilir?

A)    Temmuz ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatına
B)    Temmuz ayı 15’ine kadar Maliye Bakanlığına
C)    Temmuz ayı sonuna kadar Maliye     Bakanlığına
D)    Temmuz ayının ilk haftası Devlet Planlama Teşkilatına

SORU 16- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, genel bütçe gelir teklifi hangi kurum tarafından hazırlanır?

A)    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
B)    Maliye Bakanlığı
C)    Hazine Müsteşarlığı
D)    Kamu idareleri

SORU 17- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, merkezi yönetim bütçe tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu, mali yıl başından en az kaç gün öce hangi kurum tarafından nereye sunulur?

A)    30 gün önce Maliye Bakanlığınca TBMM’ne
B)    60 gün önce Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca TBMM’ne
C)    75 gün önce Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca Maliye Bakanlığına
D)    75 gün önce Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ne

SORU 18- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, merkez ve merkez dışı birimlerinin ödenek taleplerini dikkate alarak gider tekliflerini aşağıdakilerden hangisi hazırlar?

A)    Maliye Bakanlığı
B)    Bakanlar Kurulu
C)    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
D)    Kamu idareleri

SORU 19- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, bazı kurumlar bütçelerini eylül ayı sonuna kadar doğrudan TBMM’ne gönderirler. Aşağıdakilerden hangisi bütçesini doğrudan TBMM’ne göndermez?

A)    Maliye Bakanlığı
B)    TBMM
C)    Düzenleyici ve Denetleyici kurumlar
D)    Sayıştay

SORU 20- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, merkezi yönetim bütçesinin hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A)    Orta vadeli program ve mali planda belirlenen temel büyüklükler ile ilke ve esaslar
B)    Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde belirlenmiş ödenek tabanları
C)    Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme anlayışı
D)    İdarenin performans hedefleri

SORU 21- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, orta vadeli mali plan ne zamana kadar hangi kurum tarafından karara bağlanır?

A)    Haziran ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu
B)    Haziran ayının onbeşine kadar Devlet Planlama Teşkilatı
C)    Haziran ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığı
D)    Haziran ayı sonuna kadar TBMM

SORU 22- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi Maliye Bakanlığınca hazırlanır
B)    Yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberi DPT Müsteşarlığınca hazırlanır, haziran ayı sonuna kadar resmi gazetede yayınlanır
C)     Orta vadeli mali plan haziran ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır
D)    Hazine merkezi yönetim bütçe kanunu mali yıl başından sonra resmi gazetede yayımlanır

SORU 23- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısının TBMM’de oylanması nasıl olmalıdır?

A)    Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı bütün olarak okunur oylanır
B)    Gider ve gelir cetvelleri kamu idareleri itibariyle görüşülür bütün olarak oylanır
C)    Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibariyle görüşür ve bölümler halinde oylar
D)    Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısının metnini maddeler, gider ve gelir cetvellerini kamu idareleri itibariyle görüşür ve hepsi birlikte oylanır

SORU 24- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ödenek gönderilmesine ilişkin esas ve usuller hangi kurum tarafından belirlenir?

A)    DPT Müsteşarlığı
B)    Hazine
C)    Maliye Bakanlığı
D)    Bakanlar Kurulu

SORU 25- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ertesi yıla geçen yüklenmenin şartları arsında yer almaz?

A)    Yüklenme süresi 12 ayı geçemez
B)     İzleyen yılın haziran ayını geçemez
C)    Bakanlar Kurulu onayı şarttır
D)    Üst yönetici onayı

SORU 26- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idareleri tarafından izleyin yılın mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde hazırlar, hazırlanan rapor hangi kuruma gönderilmez?

A)    Sayıştay Başkanlığına
B)    Maliye Bakanlığına
C)    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına
D)    TBMM’ne

SORU 27- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, sözleşmesinde belirtilmek ve yüklenme tutarının yüzde kaçını geçmemek üzere, yüklenicilere, teminat karşılığında bütçe dışı avans ödenebilir?

A) 10                B) 20                C) 30                D) 40

SORU 28- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, kaç yıl sonunda tespit ve tahsil edilemeyen kamu zararları ile para cezaları zamanaşımına uğrar?

A) 5                B) 10                C) 15                D) 20

SORU 29- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, iç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde nereye gönderilir?

A)    İç Denetim Koordinasyon Kuruluna
B)    Maliye Bakanlığına
C)    DPT Müsteşarlığına
D)    Bakanlar Kuruluna

SORU 30- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, iç denetçinin atanması ve nitelikleri arasında aşağıdaki şartlardan hangisi gerekli değildir?

A)    İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak
B)    Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak
C)    Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak
D)    Doktora yapmış olmak

CEVAPLAR
1    D    16    B
2    B    17    D
3    C    18    D
4    D    19    A
5    A    20    B
6    B    21    A
7    A    22    D
8    C    23    C
9    A    24    C
10    D    25    C
11    C    26    D
12    C    27    C
13    A    28    B
14    B    29    A
15    C    30    D

Etiketler: ,

Kategori: Çıkabilecek SorularBilgi: (Yazar Hakkında)

 

Yorumlar (0)

Link to URL | Yorumlar RSS

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Yorum Yazın