657 İle İlgili Test Soruları


| 25 Aralık 2012 | 0 Yorum

657 Soruları 657 sayılı devlet memurları kanunundan müdür yardımcılığı sınavında çıkabilecek sorular. 657 sayılı devlet memurları kanunu konusundan eğitim denetmenliğinde, müdürlük sınavında ve idarecilik sınavlarında çıkabilecek sorular.657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDAN ÇIKABİLECEK SORULAR SORU 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Kapsamıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi özel kanunlara tabi olanlardandır?
A)    Öğretmenler
B)    Okul Müdürleri
C)    Emniyet Teşkilatı Mensupları
D)    Beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar
SORU 2- Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındadır?
A)    Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri
B)    Spor-Toto Teşkilatında çalışan memurlar
C)    Subaylar
D)    Öğretmenler
SORU 3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bu kanunda öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden hangisi tarafından yürürlüğe konulur?
A)    Cumhurbaşkanlık
B)    Başbakanlık
C)    Bakanlar Kurulu
D)    İlgili Bakanlık
SORU 4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi temel ilkeler arasında yer almaz?
A)    Sınıflandırma
B)    Kariyer
C)    Liyakat
D)    Derecelendirme
SORU 5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kamu hizmetleri,
1-    Memurlar     2- Sözleşmeli Personel    3- Geçici Personel    4- İşçiler
Yukarıdakilerden hangileri eliyle yürütülür?
A)    1,2
B)    1,3
C)    1,2,3
D)    1,2,3,4
SORU 6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlere ne denir?
A)    Memur
B)    İşçi
C)    Geçici Personel
D)    Sözleşmeli Personel
SORU 7- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır?
A)    İçişleri Bakanı
B)    Bakanlar Kurulu
C)    Başbakan
D)    Devlet Personel Başkanlığı
SORU 8- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere ne denir?
A)    Memur
B)    İşçi
C)    Geçici Personel
D)    Sözleşmeli Personel
SORU 9- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,’’ Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A)    Sınıflandırma
B)    Kariyer
C)    Liyakat
D)    Derecelendirme

SORU 10- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ‘’Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A)    Sınıflandırma
B)    Kariyer
C)    Liyakat
D)    Derecelendirme
SORU 11- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kadın memura doğumundan önce ve sonra toplam kaç hafta analık izni verilir?
A)    16
B)    12
C)    10
D)    8
SORU 12- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, (Değişik ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Memur
B)    İşçi
C)    Geçici Personel
D)    Sözleşmeli Personel
SORU 13- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin atama şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Memur
B)    İşçi
C)    Geçici Personel
D)    Sözleşmeli Personel
SORU 14- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memura eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine kaç gün babalık izni verilir?
A)    3
B)    5
C)    10
D)    15
SORU 15- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,
1- Memur        2- İşçi        3- Geçici Personel        4- Sözleşmeli Personel
yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri istihdam şeklidir?

A)    1,2
B)    1,3
C)    1,3,4
D)    1,2,3,4
SORU 16- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından değildir?
A)    Sadakat
B)    Davranış ve İşbirliği
C)    Yurt dışında davranış
D)    En az 2 dil bilmek
SORU 17- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından değildir?
A)    Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.
B)    Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri yerine getirene aittir.
C)    Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
D)    Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.
SORU 18- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumluluklarından değildir?
A)    Maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumlu değildir.
B)    Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan sorumludur.
C)    Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
D)    Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.
SORU 19- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından hangi şekilde ödenmesi esastır.
A)    Rayiç bedeli üzerinden
B)    Rayiç bedelinin 4 katı
C)    Rayiç bedelinin yarısı
D)    Rayiç bedelinin 2 katı
SORU 20- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararla ilgili olarak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının ne kadarını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir?
A)    Brüt aylığını geçmeyen zararlar
B)    Brüt aylığının 1/3 ünü geçmeyen zararlar
C)    Brüt aylığının 1/4 ünü geçmeyen zararlar
D)    Brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar
SORU 21- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet memurları,
1-    Eşleri         2- Kendileriyle           3- Velayetleri altındaki çocukları          4- Anne ve Babaları
yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri için mal bildirimi verirler?

A)    1,2
B)    1,3
C)    1,2,3
D)    1,2,3,4

SORU 22- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devler memurları, kendileriyle, eşleriyle ve velayeti altındaki çocuklarına ait aşağıdakilerden hangileri ya da hangisi hakkında mal bildirimi verirler?
1-    Taşınır ve taşınmaz malları        2- Alacakları        3- Borçları

A)    Yalnız 1
B)    Yalnız 3
C)    1,2
D)    1,2,3

SORU 23- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilen haklardan değildir?

A)    Kovuşturma ve yargılama
B)    Çekilme
C)    İsnat ve iftiralara karşı koruma
D)    Grev

SORU 24- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilen haklardan değildir?

A)    Toplu eylem yapma
B)    Müracaat, şikayet ve dava açma
C)    Emeklilik
D)    Güvenlik

SORU 25- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, müracaat, şikayet ve dava açma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.
B)    Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirden başlayarak yapılır.
C)    Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir.
D)    Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

SORU 26- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını aşağıdakilerden hangisinden isterler?

A)    Birinci sicil amirinden
B)    Cumhuriyet Savcılığından
C)    Emniyet Amirliğinden
D)    Garnizon Komutanlığından

SORU 27- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için öngörülen yasaklardandır?
1-Grev yasağı    2-Denetimdeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı
3-Gizli bilgileri açıklama yasağı    4- Ticaret yasağı
A)    1,2
B)    1,2,3
C)    1,2,3,4
D)    2,3,4

SORU 28- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler?

A)    7
B)    10
C)    15
D)    30

SORU 29- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, tesis edilen sınıf sayısı kaçtır?
A)    2
B)    4
C)    8
D)    10
SORU 30- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlandıktan sonra aşağıdakilerin hangisinin onayı ile tamamlanır?
A)    İçişleri Bakanlığının
B)    Bakanlar Kurulunun
C)    Başbakanın
D)    Cumhurbaşkanın
SORU 31- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi tesis edilen sınıflar arasında yer almaz?
A)    Genel idare hizmetleri sınıfı
B)    Teknik hizmetler sınıfı
C)    Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı
D)    Temizlik işleri sınıfı
SORU 32- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ilkokulu bitirmiş bir memur kaçıncı dereceden başlar?
A)    21
B)    18
C)    16
D)    15

SORU 33- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, 4 yıllık yükseköğrenim mezunun bir memur kaçıncı dereceden göreve başlar?
A)    9
B)    10
C)    11
D)    12
SORU 34- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ilkokul mezunu bir memur kaçıncı dereceye kadar yükselebilir?
A)    9
B)    7
C)    5
D)    3
SORU 35- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, genel olarak kaç yaşını tamamlamış olanlar devlet memuru olabilirler?
A)    24
B)    18
C)    15
D)    12
SORU 36- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler?
A)    12
B)    15
C)    18
D)    21
SORU 37- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenlenir?
A)    Devlet Personel Başkanlığı
B)    İçişleri Bakanlığı
C)    Maliye Bakanlığı
D)    Bakanlar Kurulu
SORU 38- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az kaç gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur?
A)    5
B)    7
C)    10
D)    15
SORU 39- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında özürlü çalıştırmak zorundadırlar?
A)    1
B)    2
C)    3
D)    4
SORU 40- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar aşağıdakilerden hangisinin görüşü Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir
A)    Özürlüler İdaresi Başkanlığının
B)    Bakanlar Kurulunun
C)    İçişleri Bakanlığının
D)    Başbakanın
SORU 41- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi istisnai bir memurluktur?
A)    Okul Müdürü
B)    Başbakan Başmüşaviri
C)    Vali
D)    Kaymakam
SORU 42- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır?
A)    5
B)    6
C)    7
D)    8
SORU 43- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Atamaya yetkili amirdir
B)    Okul Müdürü
C)    Okul Başmüdüryardımcısı
D)    Okul Müdür Yardımcısı
SORU 44- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?
A)    10
B)    15
C)    20
D)    25
SORU 45- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince uluslararası kuruluşlarda kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?
A)    5
B)    12
C)    21
D)    30
SORU 46- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kurumlarınca gönderilenlerden, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının ne kadarı ödenir?
A)    ½
B)    2/3
C)    ¼
D)    3/5
SORU 47- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, vekil olarak atanan memurlara vekalet görevinin kaç aydan fazla devam etmesi halinde vekalet aylığı ödenir?
A)    3
B)    6
C)    9
D)    12
SORU 48- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
1-Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacıl ık,köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile , açıktan vekil atanabilir.
2-Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
3- Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
A)    Yalnız 1
B)    1,2
C)    2,3
D)    1,2,3
SORU 49- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kadrosu kaldırılan memurlar, en geç kaç ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar?
A)    2
B)    4
C)    5
D)    6
SORU 50- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren kaç gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur?
A)    15
B)    30
C)    45
D)    60
SORU 51- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kendi isteği ile kaç defadan fazla istifa eden bir memur tekrar atanamaz?
A)    1
B)    2
C)    3
D)    4
SORU 52- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kaç gün içinde ataması teklif edilir?
A)    15
B)    20
C)    30
D)    45
SORU 53- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır?
A)    5
B)    10
C)    15
D)    30
SORU 54- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atamaları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakanlar ile, Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler. Hükmüne uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden devlet memurluğuna alınamazlar.
B)    Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir. Hükmüne uymadan görevlerinden ayrılanlar 3 yıl geçmeden devlet memurluğuna alınamazlar.
C)    Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Hükmüne uymadan görevlerinden ayrılanlar 1 yıl geçmeden devlet memurluğuna alınamazlar.
D)    Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.Hükmüne uymadan görevlerinden ayrılanlar 5 yıl geçmeden devlet memurluğuna alınamazlar.
SORU 55- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?
A)    30
B)    36
C)    40
D)    45

SORU 56- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, günlük çalışma saatlerinin tespiti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)    Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
B)    Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.
C)    Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
D)    Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre illerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tesbit olunur.
SORU 57- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)    Kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
B)    Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.
C)    Kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki 2 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
D)    Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
SORU 58- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet memurlarının yıllık süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
1-    Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gündür.
2-    hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür.
3-    Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
A)    1,2
B)    1,3
C)    2,3
D)    1,2,3
SORU 59- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yıllık izinlerin kullanışı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A)    Birbirini izleyen 3 yılın izni bir arada verilebilir.
B)    Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten iki aylık sağlık izni verilir.
C)    Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
D)    Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları devam eder.
SORU 60- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,  DEVAMI YAKINDA . DENEME SINAVLARIDA YAKINDA YAYINLANACAK.
CEVAPLAR
1    C    26    B    51    B    76
2    D    27    C    52    D    77
3    C    28    C    53    B    78
4    D    29    C    54    D    79
5    D    30    A    55    C    80
6    A    31    D    56    D    81
7    B    32    D    57    C    82
8    C    33    A    58    D    83
9    B    34    B    59    C    84
10    C    35    B    60        85
11    A    36    B    61        86
12    D    37    A    62        87
13    D    38    D    63        88
14    C    39    C    64        89
15    D    40    A    65        90
16    D    41    B    66        91
17    B    42    D    67        92
18    A    43    A    68        93
19    A    44    A    69        94
20    D    45    C    70        95
21    C    46    B    71        96
22    D    47    A    72        97
23    D    48    D    73        98
24    A    49    D    74        99
25    B    50    B    75        100

Etiketler: , ,

Kategori: Çıkabilecek SorularBilgi: (Yazar Hakkında)

 

Yorumlar (0)

Link to URL | Yorumlar RSS

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Yorum Yazın