Aday Memurluk Sınavında Çıkabilecek Sorular


| 17 Aralık 2012 | 0 Yorum

Aday Memurluk  Müdür Yardımcılığı – Eğitim Denetmenliği – Müdürlük – Aday Memurluk Sınavlarında Çıkabilecek Örnek Sorular. Sorular geçmiş yıllarda hazırlanmıştır. Soruları çözerken kanunları yönetmelikleri yönergeleri okumayı unutmayınız. Her yıl değişmektedir. Deneme Sınavı. DENEME 1
SORU 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Kapsamıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi özel kanunlara tabi olanlardandır?
A)    Öğretmenler
B)    Okul Müdürleri
C)    Emniyet Teşkilatı Mensupları
D)    Beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar
SORU 2- Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındadır?
A)    Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri
B)    Spor-Toto Teşkilatında çalışan memurlar
C)    Subaylar
D)    Öğretmenler
SORU 3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bu kanunda öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden hangisi tarafından yürürlüğe konulur?
A)    Cumhurbaşkanlık
B)    Başbakanlık
C)    Bakanlar Kurulu
D)    İlgili Bakanlık
SORU 4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi temel ilkeler arasında yer almaz?
A)    Sınıflandırma
B)    Kariyer
C)    Liyakat
D)    Derecelendirme
SORU 5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kamu hizmetleri,
1-    Memurlar     2- Sözleşmeli Personel    3- Geçici Personel    4- İşçiler
Yukarıdakilerden hangileri eliyle yürütülür?
A)    1,2
B)    1,3
C)    1,2,3
D)    1,2,3,4
SORU 6- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenlere ne denir?
A)    Memur
B)    İşçi
C)    Geçici Personel
D)    Sözleşmeli Personel

SORU 7- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, RAM açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Rehberlik Araştırma Merkezi
B)    Rehberlik Akıl Merkezi
C)    Rehberlik Alıştırma Merkezi
D)    Rehberlik Alım Merkezi
SORU 8- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, ‘’özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbi, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme süreci’’aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A)    Araştırma
B)    Tanılama
C)    İnceleme
D)    Kurs
SORU 9- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, BEP in açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Bireyselleştirilmiş eğitim planı
B)    Bireyselleştirilmiş eğitim plancısı
C)    Bireyselleştirilmiş eğitim programı
D)    Bireyselleştirilmiş eğitim programcısı
SORU 10- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı aşağıdakilerden hangisinin koordinatörlüğünde düzenlenir?
A)    Milli Eğitim Bakanlığının
B)    İçişleri Bakanlığının
C)    Başbakanlık
D)    İl Milli Eğitim Müdürlükleri
SORU 11- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan günü saat kaçta başlar?
A)    07:00        B) 07:30        C) 08:00        D) 09:00
SORU 12- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Cumhuriyet Bayramı’nın başlama ve bitişi hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)    Bayram, 28 Ekim günü saat 12:00’de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 13:00’de son bulur
B)    Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 24.00′de son bulur
C)    Bayram, 28 Ekim günü saat 14.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 24.00′de son bulur
D)    Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 15.00′de son bulur
SORU 13- Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesine göre yılbaşı tatili aşağıdakileden hangisidir?
A)    1 Ocak
B)    31 Aralık
C)    1 Şubat
D)    30 Ocak
SORU 14- Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesine göre aşağıdaki bayramlardan hangisi ulusal bayramdır?
A)    Cumhuriyet Bayramı
B)    30 Ağustos Zafer Bayramı
C)    Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
D)    Ramazan Bayramı
SORU 15- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde psikolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren personel aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Psikolog
B)    Psikometrist
C)    Sınıf rehber öğretmeni
D)    Rehber öğretmen

SORU 16- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde esas alınan ilkelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)    Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda açıklık esastır
B)    Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır
C)    Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir
D)    Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır

SORU 17- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre eğitsel rehberlik hizmetlerinin verdiği hizmetlerle ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme
B)    Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma
C)    Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme
D)    Öğrencilerin davranış, duygu, düşünce ve tutumlarına karşı duyarlık gösterilecek gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilir

SORU 18- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süredir
B)    Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süredir
C)    Hazırlık sınıfı: 10 uncu sınıftan önce öğrencilere Türkçe ve yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıftır
D)    Öğretmenler kurulu: Okulun bütün öğretmenleri ile aday öğretmenlerinden oluşan kuruldur

SORU 19- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre eğitim-öğretim sürecinde aşağıdaki ilkelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
A)    Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları; geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özelliklerini taşır
B)    Okullar ve programlar arasında yatay ve dikey geçişlere imkan sağlanmaz
C)    Öğrencilerin ders ve alan/dal seçiminde kendisinin ve velinin karara katılımı sağlanır
D)    Öğrenci başarısının tespiti; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara, ödev, proje, ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılır

SORU 20- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının taşıması gereken özelliklerden değildir?
A)    Geçerlilik
B)    Güvenirlilik
C)    Kullanışlılık
D)    Ölçülürlülük

SORU 21- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi öğrenci üst disiplin kurulunda bulunmaz?
A)    İl Milli Eğitim Müdürü
B)    İl Sağlık Müdürü
C)    İl Hukuk İşleri Müdürü
D)    İlköğretim Müfettişleri Başkanı

SORU 22- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin dosyasının kurula intikalinden itibaren konuyu görüşmek üzere kurul üyeleri toplanır ve en geç kaç gün içinde karar verir?
A) 7            B) 10            C) 15            D) 20
SORU 23- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre müdür, kararı uygun bulmazsa bir defa daha görüşülmek üzere dosyayı gerekçeleri ile birlikte kurula iade eder. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararında ısrar ederse müdür görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç kaç iş günü içinde ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir?
A) 7            B) 10            C) 15            D) 20
SORU 24- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi kalorifercinin görevlerinden değildir?
A)    Kalorifer dairesinin temiz, düzenli ve hizmete hazır tutulmasını sağlar
B)    Personelin dosyalarını düzenler
C)    Kaloriferin belirlenen zamanlarda yakılmasını ve takibini yapar
D)    Kaloriferin yakılmadığı zamanlarda okul veya kurum yöneticilerine verilen diğer görevleri yapar

SORU 25- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğrencilerin ÖSYM ve yüksek öğretimle ilgili işlemlerini kim yürütür?
A)    İlçe Milli Eğitim Müdürü
B)    Okul Müdürü
C)    Müdür Başyardımcısı
D)    Müdür yardımcısı

SORU 26- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre disiplin kuruluna kim başkanlık eder?
A)    İl Milli Eğitim Müdürü
B)    İlçe Milli Eğitim Müdürü
C)    Müdür Başyardımcısı
D)    Okul Müdürü

SORU 27- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi birliğin görev ve yetkilerinden değildir?
A)    Kurs ve sınavlar, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri etkinlikler de okul yönetimi ile işbirliği yapmak
B)    Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak
C)    Özel eğitim gerektiren öğrenciler için ek eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak
D)    Okul personel istihdamını karşılamak

SORU 28- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre genel kurul toplantısı ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?
A)    Açık oyla bir divan başkanı ve üç yazman seçilir
B)    Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir
C)    Genel kurula katılacak üyeler toplantı katılım cetvelini imzalar
D)    Toplantının açılışı, birlik başkanı veya okul müdürü tarafından yapılır?

SORU 29- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile ilgili hangi bilgi doğrudur?
A)    Veliler arasından 2 asil 2 yedek, öğretmenler arasından  da 1 asil 1yedek üye seçilir
B)    Veliler arasından 3 asil 3 yedek, öğretmenler arasından  da 1 asil 1yedek üye seçilir
C)    Veliler arasından 4 asil 4 yedek, öğretmenler arasından  da 1 asil 1yedek üye seçilir
D)    Veliler arasından 1 asil 1 yedek, öğretmenler arasından  da 1 asil 1yedek üye seçilir

SORU 30- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi sosyal etkinliklerin amaçlarından değildir?
A)    İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme
B)    Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme
C)    Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme
D)    Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine

SORU 31- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkeler doğrultusunda yapılacak çalışmalar arasında değildir?
A)    Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına özen gösterilir
B)    Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesi
C)    Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme
D)    Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesi

SORU 32- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir?
A)    Özdenetimcilik
B)    Katılımcılık
C)    Üretkenlik
D)    Gönüllülük ve işbirliği

SORU 33- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    Şube öğretmenler kurulu: 4, 5, 6, 7, ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenlerden oluşan kuruldur
B)    Öğretmenler kurulu: Okulun yönetici, öğretmen ve rehber öğretmeninden oluşan kuruldur
C)    Öğrenci ürün dosyası: öğrencinin bir yada birkaç gelişim alanındaki çalışmaları arasından öğrenciler tarafından seçilen en iyi ürünleri içeren dosyadır
D)    Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, derslerin bittiği tarihe kadar geçen süredir

SORU 34- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre zümre öğretmenler kurulu aşağıdakilerden hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A)    Okulun yönetici ve öğretmenlerinden oluşan kuruldur
B)    İlköğretim okullarında aynı sınıfı veya aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kuruldur
C)    6, 7, ve 8 inci sınıfta ders okutan öğretmenlerden oluşan kuruldur
D)    1, 2, 3, 4, ve 5 inci sınıfta ders okutan öğretmenlerden oluşan kuruldur

SORU 35- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ilköğretimin amaçlarından değildir?
A)    Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamak
B)    Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak
C)    Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve yükseköğretime hazırlamak
D)    Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek

SORU 36- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre merkez teşkilatındaki genel müdürün disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Bakan
B)    Müsteşar
C)    Müsteşar yardımcısı
D)    Başbakan

SORU 37- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre İl Milli Eğitim Müdürünün disiplin amiri kimdir?
A)    Bakanlık Müfettişi
B)    Vali yardımcısı
C)    Vali
D)    Belediye başkanı

SORU 38- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre ilçe milli eğitim müdürünün disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kaymakam
B)    Vali
C)    İl Milli Eğitim Müdürü
D)    Yazı işleri müdürü
SORU 39- 1702 sayılı kanuna göre, iki sene zarfında muallim unvanını alamayan stajyerler hakkında yapılacak işlem nedir?
A)    Vazifesine nihayet verilir
B)    Stajyerliği 1 yıl uzatılır
C)     Stajyerliği kalkar
D)    Derece ilerlemesi durdurulur

SORU 40- 1702 sayılı kanuna göre, meslekte kıdem hangi tarihten başlayarak hesap edilir?
A)    Vazifeye başladığı tarihten itibaren
B)    Muallim unvanı aldığı tarihten itibaren
C)    Meslekte 10. yılı bitirdiği tarihten
D)    Meslekte 5. yılı bitirdiği tarihten

SORU 41- 1702 sayılı kanuna göre, ilk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler hakkında nasıl bir işlem yapılır?
A)    Derecede bir ilerleme ödülü yapılır
B)    Bir sene derece zammı alırlar
C)    Bir sene kıdem zammı alırlar
D)    30 gün izin verilir

SORU 42- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi mecburi ilköğretim kurumu değildir?
A)    İlköğretim okulları
B)    Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
C)    Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar
D)    Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

SORU 43- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı ilköğretim kurumudur?
A)    Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar
B)    Gezici okullar
C)    Okul öncesi eğitim kurumları
D)    Yatılı ilköğretim okulları

SORU 44- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)    Nüfusun yoğun olduğu yerlere ilköğretim bölge okulu açılır
B)    Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar açılabilir
C)    Nüfusun az veya dağınık olduğu köyler gruplaştırılamaz ise her köye ilköğretim okulu açılır
D)    Okul öncesi eğitim kurumları mecburidir

SORU 45- Aşağıdakilerden hangileri MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar kapsamındadır?
1-Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı
2-Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını
3-Hizmet içi eğitimleri
4-Kurs ve seminerleri
A) 1-2            B) 1-3            C) 1-2-3            D) Hepsi
SORU 46- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada kaç saat ders okutmakla yükümlüdürler?
A) 2            B) 4            C) 6            D) 8
SORU 47- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada kaç saat ders okutmakla yükümlüdürler?
A) 10            B) 15            C) 18            D) 20
SORU 48- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, harcama birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Özel birim
B)    Kalem birimi
C)    Satış birimi
D)    Harcama birimi

SORU 49- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A)    Kamu mali yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluşturulur ve yürütülür
B)    Kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sayıştay tarafından izlenir
C)    Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür
D)    Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak şekilde uygulanır

SORU 50- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine hangi mercii yetkilidir?

A)    Hazine
B)    Maliye
C)    Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
D)    Strateji geliştirme müdürlüğü

SORU 51- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, aşağıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
1- Kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir ve izlenir
2- Kamu mali yönetimi mali disiplini sağlar
3- Kamu mali yönetimi ekonomik, mali ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin oluşması için gerekli ortamı sağlar

A)    Yalnız 1
B)    Yalnız 2
C)    1,2
D)    1,2,3

SORU 52- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kanuna göre yargılanmaz?
A)    Sınıf öğretmeni
B)    İlköğretim matematik öğretmeni
C)    Okul müdürü
D)    Binbaşı

SORU 53- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, bir öğretmenin bu kanuna göre yargılanabilmesi için hangisi gerekli değildir?
A)    Suç işlemiş olması
B)    Suçun görevden doğması
C)    İl Milli Eğitim Müdürünün suç işlemiş olması
D)    Başka bir memura suç işlerken yardım etmesi

SORU 54- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini kim verir?
A)    Kaymakam
B)    İlçe Milli Eğitim Müdürü
C)    İlçe Emniyet Amiri
D)    İçişleri Bakanı

SORU 55- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre il ve ilçe kurulması ne şekilde olur?
A)    Tüzükle
B)    Kanunla
C)    Yönetmelikle
D)    Yönerge ile

SORU 56- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre bir ilçenin başka bir ile bağlanması hangi şekilde olur?
A)    İçişleri Bakanının onayı ile
B)    Tüzükle
C)    Bakanlar kurulu kararı ile
D)    Kanunla

SORU 57- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre; il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması …………… ile olur.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
A)    Kanun        B) Cumhurbaşkanı onayı    C) Başbakan onayı     D)Yönetmelik

SORU 58- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendileri yada kamu kuruluşları ile ilgili dilek ve şikayetlerini nerelere başvurabilirler?
A)    Derneklere
B)    Vakıflara
C)    TBMM veya yetkili makama
D)    Sendikalara

SORU 59- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre Türkiye’de yaşayan yabancılar dilekçe hakkını nasıl kullanırlar?
A)    İngilizce olarak yazarlar
B)    Kendi anadilleri ile yazarlar
C)    Sözlü olarak söylerler
D)    Karşılıklı esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydı şarttır

SORU 60- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre, dilekçenin cevabı 30 gün içinde bildirilir. Ama işlemi bu 30 gün içinde sonuçlandırılamayan dilekçe için izlenecek yol nedir?
A)    Dilekçe geçersiz sayılır
B)    30 gün içinde gerekçeli olarak dilekçe sahibine bilgi verilir, sonuçlandığında sonuç bildirilir
C)    İşlem yapılmaz
D)    60 gün içinde cevap verilir

SORU 61- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre yazı yazılacak kağıdın üst kenarından kaç cm boşluk bırakılır?
A)    2            B) 2,5            C) 3            D) 3,5
SORU 62- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre resmi yazıların başlık bölümü kaç satırı geçemez?
A)    1            B) 2            C) 3            D) 4
SORU 63- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre paragraf başlarına yazı alanının kaç cm içerisinden başlanır?
A)    0,5            B) 1            C) 1,10            D) 1,25

SORU 64- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre ilgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Metin            B) Adres        C) Başlık        D) Konu

SORU 65- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre imza ad ve soyadın neresine atılır?

A)    Soluna            B) Altına        C) Üstüne        D) Altına
SORU 66- Bu kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Bu amaç aşağıdaki kanunlardan hangisine karşılık gelmektedir?
A) 5442                  B)1702                  C)4982              D)657

SORU 67- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre bilgi almak için, başvuruda aşağıdakilerden hangisinin olması gerekli değildir?
A)    Başvuru sahibinin adı soyadı
B)     İmzası
C)    Oturma yeri veya iş adresi
D)    TC vatandaşlık numarası

SORU 68- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre hangi durumda başvuru sahibine olumsuz cevap verilebilir?
A)    Başvuru sahibinin vatandaşlık numarasını belirtmemesi
B)    Başvurunun elektronik ortamda yapılması
C)    Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara
D)    Dilekçeyle başvurulara

SORU 69- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmedin önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?
A)    15 gün                                C) 30 gün
B)    15 iş günü                            D) 45 iş günü

SORU 70- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre başvuru cevaplama yöntemi değildir?
A)    Elektronik ortamda
B)    Sözlü olarak
C)    Yazılı olarak
D)    Faks ile

SORU 71- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ‘’Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A)    Sınıflandırma
B)    Kariyer
C)    Liyakat
D)    Derecelendirme
SORU 72- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kadın memura doğumundan önce ve sonra toplam kaç hafta analık izni verilir?
A)    16
B)    12
C)    10
D)    8

CEVAPLAR
1    C    19    B    37    C    55    B
2    D    20    D    38    A    56    D
3    C    21    B    39    A    57    A
4    D    22    C    40    B    58    C
5    D    23    A    41    C    59    D
6    A    24    B    42    D    60    B
7    A    25    D    43    C    61    B
8    B    26    C    44    B    62    C
9    C    27    D    45    D    63    D
10    A    28    A    46    C    64    A
11    C    29    C    47    B    65    C
12    B    30    D    48    D    66    C
13    A    31    C    49    B    67    D
14    A    32    A    50    C    68    C
15    B    33    D    51    D    69    A
16    A    34    B    52    D    70    B
17    D    35    C    53    C    71    C
18    C    36    B    54    A    72    A

Etiketler: , , , ,

Kategori: Çıkabilecek SorularBilgi: (Yazar Hakkında)

 

Yorumlar (0)

Link to URL | Yorumlar RSS

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Yorum Yazın