ALES 2011 Sonbahar Soruları


| 23 Eylül 2013 | 0 Yorum

ALES 20112011 ALES SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI VE CEVAPLARI İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi, rakamları toplamının 7 katına eşittir?       A)2         B) 3         C) 4             D) 5        E) 6

 A, B, C sıfırdan ve birbirinden farklı üç rakam olmak üzere, yalnızca A, B ve C kullanılarak oluşturulan, rakamları birbirinden farklı tüm üç basamaklı doğal sayıların toplamı 1776’dır. Buna göre, A+B+C toplamı kaçtır?

A)       8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

Bir ölçü aleti, uzunlukları gerçek değerlerinden % 5 fazla ölçmektedir. Bu alet ile bir dikdörtgenin kenar uzunlukları ölçülüp alanı hesaplanıyor. Buna göre, alan hesabında yapılan hata oranı yüzde kaçtır?

A) 2,5 B) 5,25  C) 6,25

 

D) 10,25  E) 12,5

 

Bir miktar yoğurt, kabıyla birlikte 3 kg gelmektedir.

Yoğurdun 1/4’ü yendikten sonra kabın ve kalan

yoğurdun toplam ağırlığı 2,3 kg oluyor.

Buna göre, kabın ağırlığı kaç gramdır?

A) 100

B) 150

C)200

D) 250

E)300

Bir mağaza sahibi, almış olduğu 60 tişörtün her birini

20 TL’den satmayı planlamıştır. Fakat daha sonra

tişörtlerden 12’sinin defolu olduğu ortaya çıkmış ve

mağaza sahibi defolu tişörtlerin tanesini 10 TL’den

satmıştır.

Bu mağaza sahibi, başlangıçta planladığı geliri

elde etmek için defolu olmayan tişörtlerin her birini

kaç TL’ye satmalıdır?

A)       20,5 B) 21 C) 21,5 D) 22 E) 22,5

 

Bir kitaplıktaki dört rafta sırasıyla 16, 20, 25 ve 27 adet

matematik kitabı vardır.

Her bir rafta eşit sayıda matematik kitabı olması için

en az kaç kitabın yeri değiştirilmelidir?

A)       5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

 

12 turist, eşit miktarda para ödeyerek bir minibüs kiralamak

istiyor. Sonra bu gruba 3 kişi daha katılıyor ve her

bir turistin ödeyeceği para 4 TL azalıyor.

Buna göre, minibüsü kiralama ücreti kaç TL’dir?

A)       180 B) 216 C) 240 D) 264 E) 300

 

Bir dede, torunları için 5’li ve 10’lu paketler hâlinde satılan

sakızlardan 7 paket almıştır.

Bu dedenin aldığı paketlerin içinde toplam 50 sakız

olduğuna göre, 10’lu paketlerden kaç tane almıştır?

A)       1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

 

8 işçi günde 9 saat çalışarak bir işi 10 günde tamamlıyorsa

4 işçi günde 12 saat çalışarak aynı

işi kaç günde tamamlar?

A)       12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20

 

Koyun sürüsüne sahip bir köylü, 3 koyuna karşılık

1 inek takas ederek 20 inek aldığında sürüdeki hayvanların

toplam piyasa değeri 3000 TL artıyor.

1 koyunun piyasa değeri 750 TL olduğuna göre,

1 ineğin piyasa değeri kaç TL’dir?

A) 2050B) 2100C) 2250

 

D) 2350E) 2400

 

Bir sınıftaki her öğrenci, diğer öğrencilerin her birine

yıllık yazısı yazmıştır.

Toplam 650 yıllık yazısı yazıldığına göre, bu sınıfta

kaç öğrenci vardır?

A)       23 B) 24 C) 25 D) 26 E) 27

 

Cem’in iki adımda aldığı yolu, Ali üç adımda almaktadır.

Her ikisi de aynı noktadan başlayıp aynı yönde 40 adım

attığında aralarındaki uzaklık 10 m oluyor.

Buna göre, Cem bir adımda kaç m yol almaktadır?

A)       0,8 B) 0,75 C) 0,7 D) 0,65 E) 0,6

 

Bir ağacın boyu her 4 yılda bir % 25 uzamaktadır.

Bu ağacın boyu 2010 yılında 2,5 m olduğuna göre,

2002 yılında kaç m’dir?

A) 1,6 B) 1,75 C) 1,8 D) 2 E) 2,25

 

Aşağıdaki iki soruyu verilere göre cevaplayınız.

Bir halı beş aşamada dokunmaktadır. Aşağıdaki

tabloda, her bir aşamanın bir işçi tarafından bitirilme

süresi gösterilmiştir

Aşama       1. 2. 3. 4. 5.

Süre (gün) 3  6  6  8 10

Bir halıyı bir işçi tek başına dokumaya başlamış ve

1. aşamayı bitirmiştir. Daha sonra bu işçiye iki işçi

daha katılmış ve kalan aşamaları birlikte bitirmişlerdir.

Buna göre, bu halı toplam kaç günde dokunmuştur?

A)       13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

 

Bir halıyı üç işçi birlikte dokumaya başlamış ve ilk üç

aşamayı bitirmiştir. Daha sonra işçilerden biri işi

bırakmış ve diğerleri kalan aşamaları bitirmiştir.

Buna göre, bu halı toplam kaç günde dokunmuştur?

A)       12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

 

Beş sayının aritmetik ortalaması 15’tir.

Bu sayılardan üç tanesinin her birinden 6 çıkartılır

ve diğer iki tanesinin her birine 4 eklenirse yeni

ortalama kaç olur?

A)       16 B) 15 C) 14 D) 13 E) 12

 

Üç basamaklı ABC doğal sayısı 15, 25 ve 35’e bölündüğünde

5 kalanını veriyor.

Buna göre, A+B+C toplamı kaçtır?

A)       8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

 

6 kişilik bir öğrenci grubundan her takımda 2 kişi olacak

şekilde üç takım oluşturulmak isteniyor.

Bu takımlar kaç farklı şekilde oluşturulabilir?

A)       10 B) 15 C) 20 D) 30 E) 45

 

Akıntı hızı sabit olan bir nehirde, akıntıya göre sabit

hızla yol alan bir motorlu tekne, akıntı yönünde giderse

5 saatte 72 km, akıntıya ters yönde giderse 5 saatte

22 km yol alıyor.

Bu teknenin hızı akıntının hızından büyük olduğuna

göre, akıntının hızı saatte kaç km’dir?

A)       5 B) 5,5 C) 6 D) 7,5 E) 9

 

Bir kara yolu yapım projesinin her ay eşit uzunlukta yol

yapılarak bir yılda bitirilmesi planlanmıştır. Yedinci ayın

sonunda projeden sorumlu olan mühendis şöyle bir

açıklama yapmıştır:

“Hava şartları nedeniyle ilk yedi ay için planlanandan

% 20 daha az yol yapılmıştır. Kalan aylarda daha fazla

çalışıp projemizi zamanında tamamlamış olacağız.”

Buna göre, kalan ayların her birinde yapılması gereken

yol, planlanana göre yüzde kaç artırılmalıdır?

A)       20 B) 24 C) 25 D) 26 E) 28

 

Bir parça telin ucundan telin 1/5’i kesildiğinde telin orta

noktası eski duruma göre 4 cm kayıyor.

Buna göre, bu telin tamamı kaç cm’dir?

A)       35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 55

 

İKİ SORUYU AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE

BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Bir kütüphanedeki her kitaba 1, 2, 3 rakamlarından ve

a, b, c, d harflerinden oluşan 7 haneli bir barkod numarası

veriliyor. Bu numaralandırmada her bir harf ve rakam

yalnızca bir kez kullanılıyor.

İlk 4 hanesi harf olacak şekilde kitaplara kaç farklı

barkod numarası verilebilir?

A)       120 B) 144 C) 180 D) 216 E) 240

 

1. ve 7. hanesi rakam olacak şekilde kitaplara kaç

farklı barkod numarası verilebilir?

A)       128 B) 256 C) 360 D) 512 E) 720

 

ÜÇ SORUYU AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE

BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Bir matematik öğretmeni derste şöyle bir tanım yapmıştır:

“Bir pozitif tam sayı, kendisinden farklı en büyük üç

pozitif tam sayı böleninin toplamına eşit ise bu sayıya,

yarı mükemmel sayı denir.”

Örnek:

18 bir yarı mükemmel sayıdır. Çünkü 18’in pozitif tam

sayı bölenleri sırasıyla 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 olup kendisinden

farklı pozitif bölenlerinin en büyük üç tanesinin

toplamı, 9+6+3 =18’dir.

Aşağıdakilerden hangisi bir yarı mükemmel sayıdır?

A)       72 B) 64 C) 54 D) 48 E) 36

 

Üç basamaklı en küçük yarı mükemmel sayının

rakamları toplamı kaçtır?

A)       2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

 

Bir yarı mükemmel sayının pozitif bölenleri sırasıyla

1, 2, 3, a, 13, b, c ve kendisidir.

Bu yarı mükemmel sayının rakamları toplamı kaçtır?

A)       5 B) 7 C) 9 D) 12 E) 15

 

İKİ SORUYU AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE

BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ.

Bir pazarlamacı, tek çeşit ürün satışı yapmaktadır. Bu

pazarlamacının aylık maaşı 1500 TL olup sattığı ürün

sayısına göre prim de almaktadır.

Bu ürünün birim satış fiyatı 200 TL’dir. Bu pazarlamacının

yaptığı satışa karşılık alacağı prim yüzdesi aşağıdaki

tabloda gösterilmiştir.

Ürün sayısı

Toplam satıştan

alınacak prim

1-10 % 2

11-50 % 4

51-100 % 6

101 ve üzeri % 8

Örneğin, bu pazarlamacı, bir ayda 5 adet ürün satmış

olsun. Bu durumda pazarlamacı bir ayda 1000 TL’lik

satış yapıp 20 TL primle birlikte aylık toplam 1520 TL

ücret almış olur.

Bu pazarlamacı, bir ayda 30 adet ürün satarsa

toplam kaç TL ücret almış olur?

A) 1620 B) 1680C) 1700

 

D) 1720E) 1740

 

Bu pazarlamacı, bir ayda toplam 2400 TL ücret

aldığına göre, kaç adet ürün satmıştır?

A)       45 B) 60 C) 75 D) 90 E) 105

 

Bu pazarlamacı, bir ayda 90 adet ürün satmıştır.

Pazarlamacı aynı ayda, 90 yerine kaç adet ürün

satsaydı aylık ücreti 840 TL daha fazla olurdu?

A)       120 B) 130 C) 140 D) 150 E) 160

 

5 SORUDA, CÜMLE YA DA PARÇADAKİ

BOŞLUKLARI ANLAM BAKIMINDAN EN UYGUN

BİÇİMDE TAMAMLAYAN SEÇENEĞİ BULUNUZ.

13.-15. yüzyıllar arasında, Doğu’nun düşünce sistemini

anlamak için Batı’nın —- çabalar, onu bir dünya uygarlığı

hâline getirmiştir. 19. yüzyıl ortalarında ise bu iki

dünya arasındaki fark, —- büyümüştür.

A) ileri sürdüğü – beklentilere göre

 

B) dayattığı – görülmemiş oranda

 

C) gösterdiği – ölçülemeyecek kadar

 

D) öncülüğündeki – şaşırtıcı şekilde

 

E) gözetimindeki – tartışmasız olarak

 

Bir toplumun —- için uygarlık yaratan değerlerini ve

kültürel kodlarını bir sonraki kuşağa —- aktarması

gerekir.

A) geleceğe güvenle bakabilmesi – eksiksiz ve doğru

olarak

 

B) sınırlarını genişletebilmesi – bilimsel çalışmaların

ışığında

 

C) varolabilmesi – sıradan yöntemlerle

D) geçmişini değerlendirebilmesi – ayrıntılara girmeden

 

E)mevcut kaynaklarını koruyabilmesi – neden-sonuç

ilişkisi kurarak

Başarılı şair olmanın ölçütü, iyi şiir yazabilmek ve şiir

sanatına katkıda bulunmaktır. Yani —-. Biraz da bundandır

ki yazana değil yazılana bakılır. Şairden çok şiiri

ele alınır, incelenir.

A) diken üstünde olmaktır

 

B) iyiye iyi, kötüye kötü demektir

 

C) kalıptan kalıba girmektir

 

D) yaptığı işin hakkını vermektir

 

E)on parmağında on hüner olmaktır

Fransız İhtilali’nden doğan düşüncelerin ülkemizde yeni

yeni tanınmaya başladığı dönemde, her şeyden önce,

bu hareketin arkasındaki büyük düşünürlerin bütün

eserleriyle incelenmesi ve tartışılması gerekirdi. Ancak

onlardan hemen hemen hiçbir yapıt çevrilmemişti dilimize.

Türk düşünürleri, gazetelerde ve haftalık dergi

sayfalarında sıradan sorulara cevap vermeye çalışarak

dar bir çerçeveye sıkışıp kalmışlardı. Durum böyle

olunca Tanzimat ve Meşrutiyet’in, düşünce tarihi bakımından

—- belirtmek gerekir.

A) değişkenlik gösterebileceğini

 

B) yüzeysel kaldığını

 

C) tarafsızlıktan yana olduğunu

 

D) objektif olarak değerlendirildiğini

 

E) açıklanması zor dönemler olduğunu

Yazar, yapıtında yansıttıklarıyla tek ve değişmez bir anlam

dünyası yaratmış olmaz. Çünkü yazarın elinden çıktığı

anda metin bağımsızlaşır, artık o yazara ait değildir;

okurlarındır, eleştirmenlerindir. Onlar —-. Bakış açıları

çoğaldıkça metin de çoğalır, gelişir. Kuşkusuz, sanat

yapıtının en temel niteliği de budur.

A) sanatçının yazın estetiği konusunda söylediklerini

ne kadar uygulayabildiğini anlamaya çalışır

 

B) sanatçının kendi yapıtıyla ilgili açıklamalarından

çok, kendilerinin ondan ne kadar etkilendiklerine

önem verirler

 

C) metni çoğunlukla yazarın oluşturduğundan farklı

biçimde algılarlar ve âdeta yeniden üretirler

 

D) metnin içeriğinin tutarlı saptamalardan oluşup

oluşmadığına bakarlar

 

E)yazarın anlattıklarıyla, okuru yönlendirmedeki

başarısını belirlemek isterler

 ALES 2011 Sonbahar Dönemi Soruları Cevapları

Etiketler: , ,

Kategori: Ales 2011 SorularıBilgi: (Yazar Hakkında)

 

Yorumlar (0)

Link to URL | Yorumlar RSS

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Yorum Yazın