Son Yazılar

Okullarda Müdür Odaları

Okullarda Müdür Odaları Nasıl Olmalı   Müdür odaları okullarda kaç metrekareden fazla olamaz? Okul Müdür odaları 32 metrekareden büyük olamaz. Okullarda idari bürolar kaç metrekareden büyük olamaz? İdari bürolar 16 metrekareden büyük olamaz. Okullarda müdür odaları ile müdür yardımcıları odaları ve idari bürolar nasıl düzenlenmelidir? Okullarda müdür odaları ile müdür yardımcıları odaları ve idari bürolar hepsi birlikte bir odada düzenlenmelidir. Okullarda derslikler derslik dışı kullanılmamalıdır. OKULLARIMIZDA MEKAN KULLANIMI Derslik dışı kullanılan sınıflar derslik olarak kullanılabilecek duruma getirilmelidir. Temel eğitim ve ortaöğretimde okullaşma oranının artışına paralel olarak derslik ihtiyacı da artmaktadır. Eğitim öğretimde daha kaliteli eğitim ve öğretim yapabilmek için derslik sayılarının 100’de 100 kullanılabilir duruma getirilmesi gerekmektedir. Derslik sistemine ve seçmeli derslerin rahatlıkla birer sınıfta işlenebilmesi eğitim öğretim kalitesini artıracaktır. Okullarımızdaki idarecilerin ve eğitim denetçilerin (müfettişlerin) bu konuda hassasiyetleri önemli olacaktır.


18 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Müdürlük Sınav Konuları Nelerdir

Müdürlük Sınav Konuları Nelerdir Müdürlük sınav konuları nelerdir? Müdürlük sınav konuları: Müdürlük sınav soruları konuları. Müdürlük konu dağılımı. Müdürlük konularının dağılımı. Müdürlük sınav konularının dağılımı. MÜDÜRLLÜK SINAV KONULARI. MÜDÜRLÜK SORULARI HANGİ KONULARDAN ÇIKMAKTADIR?

Türkçe‐dil bilgisi % 10

Resmî yazışma kuralları % 4

Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri % 4

Okul Yönetimi % 4

Yönetimde insan ilişkileri % 4

Okul geliştirme % 4

Eğitim ve öğretimde etik % 5

Türk İdare sistemi ve protokol kuralları % 5

KANUNLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

BAKANLAR KURULU KARARI

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

17475 sayılı Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

YÖNERGELER

Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge


18 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Müdürlük Sınav Konuları

Müdürlük Sınav Konuları Nelerdir Müdürlük sınav konuları nelerdir? Müdürlük sınav konuları: Müdürlük sınav soruları konuları. Müdürlük konu dağılımı. Müdürlük konularının dağılımı. Müdürlük sınav konularının dağılımı. MÜDÜRLLÜK SINAV KONULARI. MÜDÜRLÜK SORULARI HANGİ KONULARDAN ÇIKMAKTADIR?

Türkçe‐dil bilgisi % 10

Resmî yazışma kuralları % 4

Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri % 4

Okul Yönetimi % 4

Yönetimde insan ilişkileri % 4

Okul geliştirme % 4

Eğitim ve öğretimde etik % 5

Türk İdare sistemi ve protokol kuralları % 5

KANUNLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

BAKANLAR KURULU KARARI

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

17475 sayılı Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

YÖNERGELER

Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge


18 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Okul Servis Araçları Yönetmeliği

Okul Servis Araçları Yönetmeliği Son Hali Okul servisleri otobüsler için. Okul servisleri minübüsler için. Dur levhası.okul servis araçları takip formu. Okul servis araçları özel izin belgesi. Okul servis araçları yönetmeliğine göre taşımada uyulması ve yapılması gereken iş ve işlemler aşağıda anlatılmıştır. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği Son Hali Ek ve Değişiklikler: 1) 14.6.2005/25845 RG DİKKAT (!): Bu Yönetmelik, 28/08/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ” Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in 1′inci maddesiyle YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR. okul servis araçları kaç yıllık kaç yaşında olmalıdır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; zorunlu eğitim kapsamındaki taşımalı eğitim dışındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek, bu Yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmaktır.
Kapsam ve Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 75 inci ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 147 nci maddesine dayanılarak çıkarılmış olup, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce öğrenci taşımak için kullanılacak “Okul Servis Araçlarını” kapsar.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim ile yüksek öğretim öğrencilerinin kamuya açık karayolunda minibüs ve otobüs gibi taşıtlarla evden okula, okuldan eve getirilip götürülmesini,
Okul Servis Aracı: Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber personel taşınmalarında kullanılan taşıtı,
Şoför: Karayolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi,
Yolcu :Aracı kullanan şoför ile hizmetlilerin dışında araçta bulunan öğrencileri ve rehber personeli,
Okul Öncesi Öğrenci: Mecburi öğrenim çağına gelmemiş 4-5 yaş grubu çocuklarının eğitimi amacıyla açılan kurumlara gidip gelen çocukları,
Taşıt: Karayolunda insan taşımak için imal edilmiş motorlu araçları,
Minibüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka sekiz ila ondört oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,
Otobüs: Yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıtı,
Rehber Personel: Okul öncesi çocukları ve 6 ile 14 yaş grupları arasındaki öğrencileri taşıyan okul servis araçlarında, araç içi düzenini sağlayan, öğrencilerin araca iniş ve binişlerinde yardımcı olan şahısları,
Taşıma Sınırı: Okul servis aracının trafik tescil belgesinde belirtilen oturma yeri sayısını,
Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının ve okul servis araçlarının yolcuları bindirmek, indirmek gayesi ile duraklamaları için işaretle belirlenmiş yeri,
Güzergah: Okul servis araçlarının kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan, trafik denetleme şube veya bürolarınca verilen özel izin belgelerinde belirtilen yolları,
Özel İzin Belgesi: Okul servis aracının işletenini, şoförünü, rehber personeli, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını ve izleyeceği güzergahı belirten ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile il-ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılan okul servis araçlarına trafik denetleme şube veya bürolarınca verilen belgeyi,
Taşımacı: Öğrencilerin bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Okul Servis Araçlarında Aranacak Şartlar,
Çalışma Esasları ve Taşımacının Yükümlülükleri
Taşıtlarda Aranacak Şartlar
Madde 4 — Taşımacılar tarafından okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Okul servis araçlarının arkasında “OKUL TAŞITI” yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır. (EK: 1/1, EK: 1/2)
b) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle “DUR” yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. (EK: 2)
c) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.
d) Okul servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.
e) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.
f) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır. (EK-3)
g) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on yaşından küçük olmalıdır (on yaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
h) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.
i) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, diğer yolcu taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.
j) Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.
k) Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.
l) Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır.
m) Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.
Taşımacının Yükümlülüğü
Madde 5 — Okul servis araçları ile taşımacılık yapanlar;
a) Öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu almamakla,
b) Taşıt içi düzeni sağlamak, anaokulu ve ilköğretim statüsündeki okul öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmakla,
c) Trafik denetleme şube veya bürolarından özel izin belgesi (EK-4) almakla,
d) Taşımacıların yanında çalışanlar, hizmet akdine tabi olup, bunların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırılması zorunluluğuyla,
e) Her yıl 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 125 inci maddesi uyarınca bu Kanuna tabi Odalarca belirlenen Okul Servis Araçları fiyat tarifeleri ücretine uymakla,
f) Yolcunun (Taşınan);
1- İkametgahının değişmesi,
2- Uzun tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi,
3- Okumaktan vazgeçmesi,
4- Herhangi bir sebepten dolayı okuma hakkını kaybetmesi,
sebebiyle servisle taşınmaktan vazgeçmesi halinde geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle,
yükümlüdürler.
Şikayetlerin Değerlendirilmesi
Madde 6 — Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunundaki işletenin ve araç sahibinin sorumluluğuna ilişkin hükümler ile taşımacı ve taşınan arasında vuku bulabilecek anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla açılacak davalara ait hususlar saklı kalmak kaydıyla; Bu madde hükümleri ile bu Yönetmelikteki diğer hükümlere uygun davranmadıkları anlaşılanlarla ilgili şikayetler trafik zabıtasınca değerlendirilir.
Okul Servis Araçlarının Kiralanması
Madde 7 — (Değişik : 14.6.2005/25845 RG) Okul servis araçlarının kiralanması; her yıl okul-aile birliği yönetim kurulu başkanının başkanlığında, okul-aile birliği yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci, okul-aile birliği yönetim kurulunca çocuğu servisle taşınan veliler arasından tespit edilecek dört veli, okul koruma derneği yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilci ile varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin katılımlarıyla oluşturulacak komisyon tarafından yapılır.
Gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilirler. Ancak, adlarına tescilli taşıtların koltuk sayısı, taşınacak toplam öğrenci sayısının beşte birinden az olamaz. Bu husus kiralanma aşamasında Komisyon tarafından dikkate alınır.
Öğrenci velileri istemeleri halinde, çocuklarını herhangi bir okul servis aracı işleteni ile anlaşarak da taşıtabilirler.
Okul yönetimi ve yukarıda belirtilen komisyon, servis hizmetlerinin sağlıklı, düzenli ve disiplinli bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak, aksaklığı tespit edilen hususları, hizmeti sürdüren taşıyıcının bağlı olduğu meslek odalarına en kısa zamanda bildirirler. Bu odalar kendi mevzuatlarınca disiplin işlemlerini yapar ve sonucu okul yönetimine bildirirler.
Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların özel izin belgesi iptal edilir.
Taşıma İşlerinde Çalışanlar
Madde 8 — Okul servis araçlarını kullanan şoförler ile rehber personel;
a) Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak,
b) Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak,
c) Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelikte belirlenen şekilde kılık ve kıyafete sahip olmak,
d) Türk Ceza Kanununun 403, 404, 414, 415, 416/1-2-3, 418/1, 429, 430, 431, 432, 435, 436 ve 572/2 nci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,
e) Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak,
f) Taşıt şoförleri, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak ve ticari taşıt kullanma belgesine sahip olmak,
zorundadırlar.
Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların özel izin belgesi iptal edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta
Sigorta Zorunluluğu
Madde 9 — Okul servis araçları, öğrenci taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları, taşıma hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına, Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu kıldığı Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak mecburiyetindedirler.
Sigorta Şirketlerinin Yükümlülüğü
Madde 10 — Türkiye’de kaza sigortası dalında çalışan ve ruhsatı bulunan her sigorta şirketi, okul servis araçlarına Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yapmak zorundadır.
Sigortasız Taşıma Yapılamayacağı
Madde 11 — Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan servis araçları ile öğrenci taşımacılığı yapılamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak faaliyet gösteren araçlar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 91 inci maddesi hükmü uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler
Denetim
Madde 12 — Bakanlığın denetimi yanında, çalışma şartları yönünden Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar da mevzuatları çerçevesinde her türlü denetimi yaparlar. Bakanlık denetimle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve bu kuruluşlarla her zaman işbirliği içinde bulunur.
Kaldırılan Hükümler
Madde 13 — 21/5/1992 tarihli ve 21234 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile bu Yönetmelikteki ek ve değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (c) bendinde yer alan “iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalı” zorunluluğu yönetmelik yayımlandığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer.
Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendi, yönetmelik yayımlandığı tarihten 4 yıl sonra yürürlüğe girer.
Yürürlük
Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Ek1-1 OTOBÜSLER İÇİN

Ek1-2 MİNÜBÜSLER İÇİN

Ek-2 DUR LEVHASI

Ek-3 OKUL SERVİS ARACI BAKIM VE ONARIM TAKİP FORMU

Ek-4 OKUL SERVİS ARACI ÖZEL İZİN BELGESİ


18 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

2011 Yılı Müdür Yardımcılığı Soruları

2011 Müdür Yardımcılığı Soruları Cevapları  2011 Yılı Müdür Yardımcılığı Soruları 2011 yılında müdür yardımcılığı sınavında nasıl sorular çıkmıştır. müdr yardımcılığı sınav soruları nasıldı. Müdür yardımcılığı sınav sorularının kapsamı nedir. Müdür yardımcılığı sınav soruları kapsamı nasıldır.


18 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

2009 Yılı Müdür Yardımcılığı Soruları

2009 Müdür Yardımcılığı Soruları Cevapları  2009 Yılı Müdür Yardımcılığı Sınavında Çıkmış Sorular  Müdür Yardımcılığı sınavında nasıl sorular gelir. Soruların kapsamı nerelerden, soru örnekleri nasıl incelenmelidir, müdür yardımcılığı soru köklerini çıkmış sorulardan incelemek sınav başarısını artırmaktadır. sınavda başarılı olabilmek için konu hakimiyeti, soru çözme tekniklerinde nelere dikkat edilmeli bunlar araştırılmalıdır. Müdür Yardımcılığı sınavı 2 yıl ara ile yapılmaktadır. 2011 yılında müdür yardımcılığı ve müdürlük sınavı yapılmıştır son olarak.


17 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

2006 Müdür Yardımcılığı Soruları

2006 Müdür Yardımcılığı Soruları Cevapları   2006 Yılı Müdür Yardımcılığı Sınavında Çıkmış Sorular ve Cevapları 2006 yılı soruları ve cevapları yukarıdaki linkten indirilebilir. Müdür Yardımcılığı soruları çoktan seçmelidir. Müdür Yardımcılığı sınav konuları mevzuat ağırlıklıdır. Müdür Yardımcılığı sınavında inkilap tarihinden yüzde 9, mevzuattan yüzde 60, genel kültürden yüzde 6, anayasadan yüzde 10, yüzde 5 yazışmalardan ve yüzde 10 Türkçe’den soru gelmektedir.


17 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

2011 Müdürlük Soruları

2011 Müdürlük Soruları Cevapları  2011 Müdürlük Sınavında Çıkmış Sorular Müdürlük sınavında çıkmış sorular ve cevapları yukarıdaki linkte verilmiştir. Sınav soruları 2011 yılına ait olup cevaplarıda verilmiştir. Müdürlük sınavında 70 ve üzeri puan alanlar başvuru yapabileceklaerdir. Barajı aşamayan adaylar müdürlük başvurusu yapamayacaklardır. Müdürlük sınav soruları mevzuat ağırlıklıdır.


17 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

2009 Müdürlük Soruları

2009 Müdürlük Soruları Cevapları  2009 Yılı Müdürlük Sınavında Çıkmış Sorular ve Cevapları 2009 yılı müdürlük soruları 2011 yılı müdürlük sınavı sorularına göre daha kolaydır. 2011 yılındaki müdürlük sınavında çıkan sorular genelde çeldirici vevaplardan oluşmaktadır. Konu hakimiyeti iyi olan kişiler başarılı olmuşlardır. Müdürlük sınavında başarılı olabilmek için mevzuatı iyi bilmek gerekmektedir.


17 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

2006 Müdürlük Soruları

2006 Müdürlük Soruları Cevapları  2006 Yılı Müdürlük Sınav Soruları ve Cevapları İlköğretim okullarında müdür olmak için 2006 yılında yapılmış sorular, ortaöğretim kurumlarında da müdür olarak atanabilmek için sınav soruları yukarıdaki linktedir. Müdürlük sınav soruları çoktan seçmelidir. sorular ilköğretim ve ortaöğretim mevzuatını kapsamaktadır. Müdürlük sınavında inkilap tarihinden soru gelmemektedir. Müdürlük sınavında başarılı olabilmek için mevzuatı iyi bilmek gerekmektedir.


17 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı