Son Yazılar

Öğretmenler Nasıl Emekli Olur

Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri Nasıl Yapılır Öğretmenlerin emeklilik işlemleri, Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır. Hükmü bulunmaktadır. Emeklilik başvuruları nasıl ve ne şekilde yapılır. Emeklilik işlemleri.


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Öğretmen Emeklilik Dilekçesi

Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri Nasıl Yapılır Öğretmenlerin emeklilik işlemleri, Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır. Hükmü bulunmaktadır. Emeklilik başvuruları nasıl ve ne şekilde yapılır. Emeklilik işlemleri.


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri

Öğretmenlerin Emeklilik İşlemleri Nasıl Yapılır Öğretmenlerin emeklilik işlemleri, Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır. Hükmü bulunmaktadır. Emeklilik başvuruları nasıl ve ne şekilde yapılır. Emeklilik işlemleri.


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Müdür Başyardımcılığı Örnek Sorular

Müdür Başyardımcılığı Örnek Sorular Cevaplar  MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

Not: Sorular 2011 yılında hazırlanmıştır.

(ÇIKABİLECEK SORULAR) DENEME 2

SORU 1- II. Meşrutiyet aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından ilan edilmiştir?

A)     II. Abdülhamit

B)      III. Selim

C)      II. Mahmut

D)     IV. Mehmet

SORU 2- II. Meşrutiyetin ilanına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Bab-ı Ali baskını

B)      İttihat ve Terakki Cemiyetinin II. Abdülhamit’e karşı muhalefeti

C)      Abdülhamit’in tahttan indirilmesi

D)     31 Mart Olayı

SORU 3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya savaşında savaştığı cephelerden birisi değildir?

A)     Kafkas cephesi

B)      Galiçya cephesi

C)      Irak cephesi

D)     Suriye cephesi

SORU 4- Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. Maddesinde bulunan doğu illerinden aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)     Erzurum

B)      Van

C)      Bitlis

D)     Erzincan

  SORU 5- Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyettir?

A)     Mavri Mira

B)      Teali İslam

C)      Milli Kongre

D)     Alyans İsrailit ve Makabi

SORU 6- Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerden birisidir?

A)     Kilikyalılar cemiyeti

B)      Kürt Teali cemiyeti

C)      Reddi İlhak cemiyeti

D)     Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye cemiyeti

SORU 7- Aşağıdakilerden hangi olay I. Dünya harbinde ‘’ Ümmetçilik ‘’ fikrinin aydınlar ve devlet adamları tarafından önemsizleşmesine sebep olmuştur?

A)     Arapların Türklere karşı İngilizlerle işbirliği yapması

B)      Mondros Ateşkes Antlaşması

C)      Halifeliğin kaldırılması

D)     31 Mart olayı

SORU 8- Aşağıdaki devletlerden hangisi birinci dünya savaşı sonucunda yenilgiye uğramıştır?

A)     Almanya

B)      İngiltere

C)      Fransa

D)     İtalya

SORU 9-Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında Kapitülasyonları kaldırarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A)     Borçları birleştirmek

B)      Ekonomik kayıtlardan kurtulmak

C)      İthalatı artırmak

D)     İhracatı artırmak

SORU 10- Kanal cephesi aşağıdaki itilaf devletlerinden hangisine karşı yapılmıştır?

A)     İtalya

B)      İngiltere

C)      Fransa

D)     Macaristan

SORU 11- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır?

A)     İçişleri Bakanı

B)      Bakanlar Kurulu

C)      Başbakan

D)     Devlet Personel Başkanlığı

SORU 12- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere ne denir?

A)     Memur

B)      İşçi

C)      Geçici Personel

D)     Sözleşmeli Personel

SORU 13- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,’’ Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A)     Sınıflandırma

B)      Kariyer

C)      Liyakat

D)     Derecelendirme

 

SORU 14- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ‘’Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?  

A)     Sınıflandırma

B)      Kariyer

C)      Liyakat

D)     Derecelendirme

SORU 15- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kadın memura doğumundan önce ve sonra toplam kaç hafta analık izni verilir?

A)     16

B)      12

C)      10

D)     8

 SORU 16- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, (Değişik ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Memur

B)      İşçi

C)      Geçici Personel

D)     Sözleşmeli Personel

SORU 17- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin atama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Memur

B)      İşçi

C)      Geçici Personel

D)     Sözleşmeli Personel

SORU 18- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memura eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine kaç gün babalık izni verilir?

A)     3

B)      5

C)      10

D)     15

SORU 19- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

1- Memur                          2- İşçi                    3- Geçici Personel                           4- Sözleşmeli Personel

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri istihdam şeklidir?

 

A)     1,2

B)      1,3

C)      1,3,4

D)     1,2,3,4

SORU 20- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından değildir?

A)     Sadakat

B)      Davranış ve İşbirliği

C)      Yurt dışında davranış

D)     En az 2 dil bilmek

SORU 21- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında meydana gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Süreğen hastalığı olan birey

B)      Serebral palsili birey

C)      Özel öğrenme güçlüğü olan birey

D)     Üstün yetenekli birey

SORU 22- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan birey aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Zihinsel yetersizliği olan birey

B)      Üstün yetenekli birey

C)      Süreğen hastalığı olan birey

D)     Özel öğrenme güçlüğü olan birey

SORU 23- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Zihinsel yetersizliği olan birey

B)      Serebral palsili birey

C)      Süreğen hastalığı olan birey

D)     Özel öğrenme güçlüğü olan birey

SORU 24- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, bilişim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız olarak yapılan öğretim aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Yüz yüze öğretim

B)      Bilgisayarlı öğretim

C)      Uzaktan eğitim

D)     Uzaktan öğretim

SORU 25- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Cumhuriyet Bayramı’nın başlama ve bitişi hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)     Bayram, 28 Ekim günü saat 12:00’de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 13:00’de son bulur

B)      Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 24.00′de son bulur

C)      Bayram, 28 Ekim günü saat 14.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 24.00′de son bulur

D)     Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 15.00′de son bulur

SORU 26- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri, bir senaryoya bağlı olarak değişik renk ve nitelik arzeden gösteri ve fon çalışmaları bir bütün halinde kaç senede bir yalnız Başkent’te uygulanır?

A)     1

B)      3

C)      5

D)     7

SORU 27- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günü 21 pare top atışı hangi il veya illerde yapılır?

A)     Ankara

B)      Samsun

C)      Ankara ve Samsun

D)     Ankara, İstanbul ve Samsun

SORU 28- Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesine göre törenlerde görev ve sorumluluklarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, hızlı bi şekilde direğe çekilir.

B)     Törenlerde komutlar, beden eğitimi öğretmeni veya okul yönetimince görevlendirilen öğretmen tarafından verilir

C)     Törenlerde yapılan konuşmalar, İstiklal Marşı’nın söylenmesinden sonra yapılır

D)    Tören alanında direğe çekilecek Bayrağın büyüklüğü, direk boyuna uygun orantıda olmalıdır

SORU 29- Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesine göre saygı duruşu süresi 10 Kasım’da kaç dakikadır?

A)    1                                 B) 2                                        C) 3                                        D) 4

 

SORU 30- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre ilgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)    Metin                          B) Adres                     C) Başlık                     D) Konu

 

SORU 31- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre imza ad ve soyadın neresine atılır?

 

A)    Soluna                        B) Altına                     C) Üstüne                    D) Altına

 

 

SORU 32- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)    Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır

B)     Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır

C)     Alt makama yazılan yazılar Rica ederim, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar Arz ederim ederim, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar Arz ve rica ederim biçiminde bitirilir

D)    Başlıkta yer alan bilgiler 2 satırı geçemez

 

SORU 33- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların kaç gün içerisinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir?

 

A)    5                                 B) 7                             C) 10                           D) 15

 

SORU 34- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir?

 

A)    1                                 B) 2                             C) 3                             D) 4

SORU 35- 1702 sayılı kanuna göre, ilk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler hakkında nasıl bir işlem yapılır?

A)     Derecede bir ilerleme ödülü yapılır

B)      Bir sene derece zammı alırlar

C)      Bir sene kıdem zammı alırlar

D)     30 gün izin verilir

 

SORU 36- 1702 sayılı kanuna göre, talebelerinin vazifelerini tashih etmeyenlere hangi ceza verilir?

A)     İhtar

B)      Tevbih

C)      Maaş kesilmesi

D)     Derece indirilmesi

 

SORU 37- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak fiilininin işlenmesi hangi cezayı gerektirir?

A)     İhtar

B)      Kıdem ilerlemesinin durdurulması

C)      Maaş kesilmesi

D)     Derece indirilmesi

 

SORU 38- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre; dilekçede dilekçe sahibinin,

1- adı-soyadı,         2- imzası,               3- iş veya ikametgah adresi,               4-  TC numarası

Yukarıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

A)     1,2,3

B)      1,3

C)      1,2,3,.4

D)     1,3,4

 

SORU 39- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre hangi dilekçeler incelenmez?

1-Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler

2-Yargı mercilerinin görevine giren konular

3-İmzasız dilekçeler

4-Ad-soyad yazılmamış dilekçeler

A) Yalnız 1                           B) Yalnız 4                           C) 3,4                    D) Hepsi

SORU 40- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre dilekçe yanlış makama gönderilirse; idari makam bu dilekçe ile ilgili hangi işlemi yapar?

A)     Yetkili idari makama gönderilir ve dilekçe sahibine bilgi verilir

B)      Dilekçe sahibine geri gönderilir

C)      İşlem yapılmaz

D)     Cumhuriyet savcılığına gönderilir

 

SORU 41- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre TBMM’ye gönderilen dilekçeler dilekçe komisyonunca kaç günde karara bağlanır?

A)     15

B)      30

C)      45

D)     60

 

SORU 42- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)     İl Milli Eğitim Müdürü

B)      Vali

C)      İl Emniyet Amiri

D)     Kaymakam

 

SORU 43- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, il merkez ilçesinde suç işleyen bir öğretmen hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)     Belediye Başkanı

B)      İl Milli Eğitim Müdürü

C)      Vali

D)     İlçe Emniyet Amiri

 

 

SORU 44- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilçedeki belediye başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

A) Kaymakam   B) İçişleri Bakanı               C) Belediye Encümenleri             D) Savcı

SORU 45- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, kuruluşların bütçelerinde yer alan performans göstergeleri hangi kuruluşlar tarafından yapılır?

 

A)    Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kamu idaresi

B)    Maliye ve Hazine Bakanlığı

C)    Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı

D)    Maliye Bakanlığı ve Sayıştay

 

SORU 46- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda hangi merci ya da mercilere karşı sorumludurlar?

 

A)    Cumhurbaşkanı

B)    Başbakan ve TBMM

C)    Maliye Bakanlığı

D)    Hazine Müsteşarlığı

 

SORU 47- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, il özel idarelerinde üst yönetici kimdir?

 

A)    Vali

B)    Belediye Başkanı

C)    İl Özel İdare Müdürü

D)    Maliye Bakanı

 

SORU 48- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, Bakanlıklarda üst yönetici kimdir?

 

A)    Bakan

B)    Başbakan

C)    Müsteşar

D)    Müsteşar yardımcısı

 

SORU 49- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın ilk 6 ayında kamuoyuna hangisi bilgilendirir?

 

A)    Bakanlar

B)    Cumhurbaşkanı

C)    Başbakan

D)    Müsteşarlar

 

 

SORU 50- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi nasıl olur?

A)     İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile

B)      Bakanlar kurulu kararı ve Başbakanın onayı ile

C)      Maliye Bakanlığının kararı ile

D)     Sağlık Bakanlığının onayı ile

 

SORU 51- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi hangi bakanlığın tasvibiyle olur?

A)     Maliye Bakanlığının

B)      İçişleri Bakanlığının

C)      Sağlık Bakanlığının

D)     Köy Hizmetleri Bakanlığının

 

SORU 52- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları, alakadar Vilayet Daimi Encümeninin mütelaası alındıktan sonra en kısa zamanda neresi tarafından değiştirilir?

A)     Başbakanlık

B)      İçişleri Bakanlığı

C)      Cumhurbaşkanlık

D)     Dahiliye Vekaletince

 

SORU 53- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, illerde genel idare şekli hangi bölümlere uygun olarak düzenlenir?

1- il                        2-İlçe                    3-Köy                    4-Bucak

A)     Yalnız 1

B)      1,2,3

C)      1,2,4

D)     Hepsi

 

SORU 54- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valiler nerenin kararı ile tayin olurlar?

A)     Bakanlar kurulu kararı ile

B)      Cumhurbaşkanının kararı ile

C)      İçişleri Bakanlığının kararı ile

D)     Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının kararı ile

 

SORU 55- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı ders görevi kaç saattir?

A) 18                                                    B) 20                                                     C) 30                                                     D) 40

 

SORU 56- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına kaç saate kadar ek ders görevi verilebilir?

A) 4                                                       B) 6                                                       C) 8                                                       D) 10

 

SORU 57- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, öğretmenlere ilgili mevzuata göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere bir hafta için kaç saat ek ders ücreti verilir?

A) 15                                                    B) 18                                                     C) 22                                                     D) 30

SORU 58- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, bölüm şeflerine haftada 10, atölye ve laboratuar şeflerine haftada 6 saat ek ders verilir. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde nasıl gösterilir?

 

A)     Zorunlu ders görevi

B)      Şeflik ve atölye görevi

C)      İş güçlüğü görevi

D)     Planlama ve bakım-onarım görevi

 

SORU 59- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen öğretmenlere haftada kaç saat ek ders görevi yazılır?

A) 1                                                       B) 2                                                       C) 3                                                       D) 4

SORU 60- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

A)     3

B)      5

C)      7

D)     10

 

SORU 61- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yönetim kurulunun görev süresi kaç yıldır?

A)     1                                                                            C) 3

B)      2                                                                            D) 4

 

SORU 62- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre denetim kurulunun görev süresi kaç yıldır?

A)     1                                                                            C) 3

B)      2                                                                            D) 4

 

SORU 63- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

A)     3                                                                            C) 7

B)      5                                                                            D) 10

 

SORU 64- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre denetim kurulu ders yılı içinde en az ayda kaç defa toplanır?

A)     1                                                                            C) 3

B)      2                                                                            D) 4

 

SORU 65- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencinin davranış puanından kaç puan düşülür?

A) 7                                       B) 10                                     C) 15                                     D) 20

SORU 66- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrencinin davranış puanından kaç puan düşülür?

A) 40                                     B) 30                                     C) 20                                     D) 10

SORU 67- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrencinin davranış puanından kaç puan düşülür?

A) 20                                     B) 40                                     C) 80                                     D) 100

SORU 68- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim okullarında ders yılı süresi kaç iş gününden az olmaması esastır?

A)     180                                        B) 160                                                  C) 150                                   D) 120

 

SORU 69- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yatılı ilköğretim bölge okullarında etüt için günde kaç ders saati ayrılır?

A) 1                                                       B) 2                                                       C) 3                                                       D) 4

SORU 70- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre normal öğretim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az ve en çok kaç dakika süre verilir?

A) 40-60                               B) 50-60                                              C) 60-80                                              D) 60-90

SORU 71- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre ortaöğretimde aşağıdaki programlardan hangisi uygulanır?

1- Yükseköğretime hazırlayan program

2-Hayata ve iş alanlarına hazırlayan program

3-Hem mesleğe ham yükseköğretime hazırlayan program

A) 1                                               B) 1,2                                    B) 2,3                                    D) 1,2,3

 

SORU 72- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az kaç öğrenci tarafından seçilmesi gerekir?

                A) 5                                       B) 8                                       C) 10                                     D) 12

 

SORU 73- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre ders seçimi ne zaman yapılır?

A)     Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

B)      Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren mayıs ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

C)      Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren ağustos ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

D)     Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren temmuz ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

 

SORU 74- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre seçmeli dersin eğitim öğretime açılabilmesi ile ilgili hangi bilgi yanlış verilmiştir?

A)     Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 12 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir

B)      Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir

C)      Okulun imkanlarının uygun olması durumunda, il ya da ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile en az 6 öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir

D)     Özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının 10 dan az olması durumunda il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı aranmaz

 

SORU 75- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre öğrencilerin etkili öğrenme, ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme hangi rehberlik hizmeti ile ilgilidir?

A)     Eğitsel Rehberlik

B)      Bireyi Tanıma

C)      Bireysel Rehberlik

D)     Grup Rehberliği

 

SORU 76- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve araştırma merkezinin açılma şartlarına ilişkin ölçütler ne ile belirlenir?

A)     Kanun                                                                                                                C) Yönerge

B)      Yönetmelik                                                                                                      D) Tüzük

 

SORU 77- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonunun görevleri arasında değildir?

A)     Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde yapılması düşünülen rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarına ilişkin gerekli ihtiyaçları belirler, çalışmalarla ilgili önerileri değerlendirir ve bunların sağlanması yönünde karar alır

B)      Haziran ayında yapılacak olan toplantıda il ve ilçelerde yapılan rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının sonuçlarını değerlendirir. Sonraki öğretim yılı için önerilerde bulunur

C)      Her iki toplantıda da alınan kararların, toplantıların yapıldığı ay içerisinde ildeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümünce Bakanlığa gönderilmesini sağlar

D)     Toplantılara bütün okul müdürleri ve her okuldan iki öğretmenin toplantılara katılımını sağlar

 

SORU 78- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il komisyonu yılda en az kaç defa toplanır?

A)     2                                                                                                                           C) 4

B)      3                                                                                                                           D) 5

 

SORU79- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il komisyonunda en az kaç psikolojik danışman bulunur?

A)     2                                                                                                                           C) 4

B)      3                                                                                                                           D) 5

 

SORU 80- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okulun harcama yetkilisi kimdir?

A)     İlçe Milli Eğitim Müdürü

B)      Okul Müdürü

C)      Müdür Başyardımcısı

D)     Müdür yardımcısı

 

SORU 81- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ders yılı içerisinde öğrencilere, velilerinin başvuruları üzerine toplam en fazla kaç gün izin verebilir?

A)     5

B)      10

C)      15

D)     20

 

SORU82- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre konsolide yetkilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Okul Müdürü

B)      Müdür Başyardımcısı

C)      Müdür Yardımcısı

D)     Rehber Öğretmen

 

SORU 83- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışma giderleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

A)     İl Milli Eğitim Müdürlüğü

B)      Valilik

C)      Kaymakamlıklar

D)     Okul-aile birliği ve projeye destek veren kurum ya da kuruluşlar

 

SORU 84- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre törenlerin yürütülmesinden kim sorumludur?

A)     Okul Müdürü

B)      Müdür Başyardımcısı

C)      Müdür Yardımcısı

D)     Beden Eğitimi Öğretmeni

 

SORU 85- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre tiyatro çalışması olarak büyük oyunlar bir yıl içerisinde en fazla kaç defa gerçekleştirilir?

A)     1

B)      2

C)      3

D)     4

 

SORU 86- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Bakanlık dışındaki resmi/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il/ilçe düzeyindeki yarışmalara katılım kimin izni ile yapılır?

A)     İlçe Milli Eğitim Müdürü

B)      Okul Müdürü

C)      Mülki Amir

D)     Emniyet Amiri

 

SORU 87- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Bakanlık dışındaki resmi/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek yurt genelindeki yarışmalar nerenin izni ile gerçekleştirilir?

A)     Cumhurbaşkanı

B)      Bakanlık

C)      Müsteşarlık

D)     Milli Savunma Bakanlığı

 

SORU 88- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, ilköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak ………………..   ile düzenlenir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)     Yönetmelik

B)      Kanun

C)      Tüzük

D)     Yönerge

 

 

SORU 89- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğretimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir/

A) 1                                                       B) 2                                                       C) 3                                                       D) 4

SORU 90- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmedin önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?

A)     15 gün                                                                                                                C) 30 gün

B)      15 iş günü                                                                                                         D) 45 iş günü

 

SORU 91- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre başvuru cevaplama yöntemi değildir?

A)     Elektronik ortamda

B)      Sözlü olarak

C)      Yazılı olarak

D)     Faks ile

 

SORU 92- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul kararını kaç gün veya iş gününde verir?

A)     15 iş günü

B)      30 gün

C)      30 iş günü

D)     15 gün

CEVAPLAR

1

A

24

D

47

A

70

A

2

D

25

B

48

C

71

D

3

B

26

C

49

A

72

C

4

D

27

C

50

A

73

A

5

C

28

C

51

B

74

A

6

B

29

B

52

D

75

A

7

A

30

A

53

C

76

C

8

A

31

C

54

A

77

D

9

B

32

D

55

A

78

A

10

B

33

A

56

B

79

B

11

B

34

B

57

A

80

B

12

C

35

C

58

D

81

A

13

B

36

A

59

B

82

A

14

C

37

A

60

C

83

D

15

A

38

A

61

A

84

A

16

D

39

D

62

A

85

B

17

D

40

A

63

B

86

C

18

C

41

D

64

A

87

B

19

D

42

B

65

D

88

A

20

D

43

C

66

A

89

B

21

B

44

B

67

C

90

A

22

A

45

A

68

A

91

B

23

C

46

B

69

B

92

C

 


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Müdür Yardımcılığı Soru

Müdür Yardımcılığı Soru Cevap  MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

Not: Sorular 2011 yılında hazırlanmıştır.

(ÇIKABİLECEK SORULAR) DENEME 2

SORU 1- II. Meşrutiyet aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından ilan edilmiştir?

A)     II. Abdülhamit

B)      III. Selim

C)      II. Mahmut

D)     IV. Mehmet

SORU 2- II. Meşrutiyetin ilanına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Bab-ı Ali baskını

B)      İttihat ve Terakki Cemiyetinin II. Abdülhamit’e karşı muhalefeti

C)      Abdülhamit’in tahttan indirilmesi

D)     31 Mart Olayı

SORU 3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğunun I. Dünya savaşında savaştığı cephelerden birisi değildir?

A)     Kafkas cephesi

B)      Galiçya cephesi

C)      Irak cephesi

D)     Suriye cephesi

SORU 4- Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. Maddesinde bulunan doğu illerinden aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A)     Erzurum

B)      Van

C)      Bitlis

D)     Erzincan

  SORU 5- Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyettir?

A)     Mavri Mira

B)      Teali İslam

C)      Milli Kongre

D)     Alyans İsrailit ve Makabi

SORU 6- Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerden birisidir?

A)     Kilikyalılar cemiyeti

B)      Kürt Teali cemiyeti

C)      Reddi İlhak cemiyeti

D)     Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye cemiyeti

SORU 7- Aşağıdakilerden hangi olay I. Dünya harbinde ‘’ Ümmetçilik ‘’ fikrinin aydınlar ve devlet adamları tarafından önemsizleşmesine sebep olmuştur?

A)     Arapların Türklere karşı İngilizlerle işbirliği yapması

B)      Mondros Ateşkes Antlaşması

C)      Halifeliğin kaldırılması

D)     31 Mart olayı

SORU 8- Aşağıdaki devletlerden hangisi birinci dünya savaşı sonucunda yenilgiye uğramıştır?

A)     Almanya

B)      İngiltere

C)      Fransa

D)     İtalya

SORU 9-Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı sırasında Kapitülasyonları kaldırarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A)     Borçları birleştirmek

B)      Ekonomik kayıtlardan kurtulmak

C)      İthalatı artırmak

D)     İhracatı artırmak

SORU 10- Kanal cephesi aşağıdaki itilaf devletlerinden hangisine karşı yapılmıştır?

A)     İtalya

B)      İngiltere

C)      Fransa

D)     Macaristan

SORU 11- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller aşağıdakilerden hangisi tarafından kararlaştırılır?

A)     İçişleri Bakanı

B)      Bakanlar Kurulu

C)      Başbakan

D)     Devlet Personel Başkanlığı

SORU 12- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere ne denir?

A)     Memur

B)      İşçi

C)      Geçici Personel

D)     Sözleşmeli Personel

SORU 13- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,’’ Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A)     Sınıflandırma

B)      Kariyer

C)      Liyakat

D)     Derecelendirme

 

SORU 14- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ‘’Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır’’ ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?  

A)     Sınıflandırma

B)      Kariyer

C)      Liyakat

D)     Derecelendirme

SORU 15- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kadın memura doğumundan önce ve sonra toplam kaç hafta analık izni verilir?

A)     16

B)      12

C)      10

D)     8

 SORU 16- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, (Değişik ibare: 25/06/2009-5917 S.K./47.mad) Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Memur

B)      İşçi

C)      Geçici Personel

D)     Sözleşmeli Personel

SORU 17- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin atama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Memur

B)      İşçi

C)      Geçici Personel

D)     Sözleşmeli Personel

SORU 18- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, memura eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine kaç gün babalık izni verilir?

A)     3

B)      5

C)      10

D)     15

SORU 19- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

1- Memur                          2- İşçi                    3- Geçici Personel                           4- Sözleşmeli Personel

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri istihdam şeklidir?

 

A)     1,2

B)      1,3

C)      1,3,4

D)     1,2,3,4

SORU 20- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumluluklarından değildir?

A)     Sadakat

B)      Davranış ve İşbirliği

C)      Yurt dışında davranış

D)     En az 2 dil bilmek

SORU 21- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında meydana gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliğinden dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Süreğen hastalığı olan birey

B)      Serebral palsili birey

C)      Özel öğrenme güçlüğü olan birey

D)     Üstün yetenekli birey

SORU 22- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan birey aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Zihinsel yetersizliği olan birey

B)      Üstün yetenekli birey

C)      Süreğen hastalığı olan birey

D)     Özel öğrenme güçlüğü olan birey

SORU 23- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Zihinsel yetersizliği olan birey

B)      Serebral palsili birey

C)      Süreğen hastalığı olan birey

D)     Özel öğrenme güçlüğü olan birey

SORU 24- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine göre, bilişim teknolojileri kullanılarak belirli bir mekândan bağımsız olarak yapılan öğretim aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Yüz yüze öğretim

B)      Bilgisayarlı öğretim

C)      Uzaktan eğitim

D)     Uzaktan öğretim

SORU 25- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Cumhuriyet Bayramı’nın başlama ve bitişi hangi şıkta doğru verilmiştir?

A)     Bayram, 28 Ekim günü saat 12:00’de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 13:00’de son bulur

B)      Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 24.00′de son bulur

C)      Bayram, 28 Ekim günü saat 14.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 24.00′de son bulur

D)     Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00′de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 15.00′de son bulur

SORU 26- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri, bir senaryoya bağlı olarak değişik renk ve nitelik arzeden gösteri ve fon çalışmaları bir bütün halinde kaç senede bir yalnız Başkent’te uygulanır?

A)     1

B)      3

C)      5

D)     7

SORU 27- Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğine göre, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günü 21 pare top atışı hangi il veya illerde yapılır?

A)     Ankara

B)      Samsun

C)      Ankara ve Samsun

D)     Ankara, İstanbul ve Samsun

SORU 28- Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesine göre törenlerde görev ve sorumluluklarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, hızlı bi şekilde direğe çekilir.

B)     Törenlerde komutlar, beden eğitimi öğretmeni veya okul yönetimince görevlendirilen öğretmen tarafından verilir

C)     Törenlerde yapılan konuşmalar, İstiklal Marşı’nın söylenmesinden sonra yapılır

D)    Tören alanında direğe çekilecek Bayrağın büyüklüğü, direk boyuna uygun orantıda olmalıdır

SORU 29- Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesine göre saygı duruşu süresi 10 Kasım’da kaç dakikadır?

A)    1                                 B) 2                                        C) 3                                        D) 4

 

SORU 30- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre ilgiden sonra başlayıp imzaya kadar süren bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)    Metin                          B) Adres                     C) Başlık                     D) Konu

 

SORU 31- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre imza ad ve soyadın neresine atılır?

 

A)    Soluna                        B) Altına                     C) Üstüne                    D) Altına

 

 

SORU 32- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)    Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır

B)     Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır

C)     Alt makama yazılan yazılar Rica ederim, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar Arz ederim ederim, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar Arz ve rica ederim biçiminde bitirilir

D)    Başlıkta yer alan bilgiler 2 satırı geçemez

 

SORU 33- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre faksla yapılan yazışmalarda, yazıda belirtilen hususlarda hemen işlem yapılabilir, ancak bunların kaç gün içerisinde resmi yazı ile teyidinin yapılması gerekir?

 

A)    5                                 B) 7                             C) 10                           D) 15

 

SORU 34- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir?

 

A)    1                                 B) 2                             C) 3                             D) 4

SORU 35- 1702 sayılı kanuna göre, ilk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler hakkında nasıl bir işlem yapılır?

A)     Derecede bir ilerleme ödülü yapılır

B)      Bir sene derece zammı alırlar

C)      Bir sene kıdem zammı alırlar

D)     30 gün izin verilir

 

SORU 36- 1702 sayılı kanuna göre, talebelerinin vazifelerini tashih etmeyenlere hangi ceza verilir?

A)     İhtar

B)      Tevbih

C)      Maaş kesilmesi

D)     Derece indirilmesi

 

SORU 37- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak fiilininin işlenmesi hangi cezayı gerektirir?

A)     İhtar

B)      Kıdem ilerlemesinin durdurulması

C)      Maaş kesilmesi

D)     Derece indirilmesi

 

SORU 38- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre; dilekçede dilekçe sahibinin,

1- adı-soyadı,         2- imzası,               3- iş veya ikametgah adresi,               4-  TC numarası

Yukarıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

A)     1,2,3

B)      1,3

C)      1,2,3,.4

D)     1,3,4

 

SORU 39- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre hangi dilekçeler incelenmez?

1-Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler

2-Yargı mercilerinin görevine giren konular

3-İmzasız dilekçeler

4-Ad-soyad yazılmamış dilekçeler

A) Yalnız 1                           B) Yalnız 4                           C) 3,4                    D) Hepsi

SORU 40- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre dilekçe yanlış makama gönderilirse; idari makam bu dilekçe ile ilgili hangi işlemi yapar?

A)     Yetkili idari makama gönderilir ve dilekçe sahibine bilgi verilir

B)      Dilekçe sahibine geri gönderilir

C)      İşlem yapılmaz

D)     Cumhuriyet savcılığına gönderilir

 

SORU 41- 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun’a göre TBMM’ye gönderilen dilekçeler dilekçe komisyonunca kaç günde karara bağlanır?

A)     15

B)      30

C)      45

D)     60

 

SORU 42- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)     İl Milli Eğitim Müdürü

B)      Vali

C)      İl Emniyet Amiri

D)     Kaymakam

 

SORU 43- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, il merkez ilçesinde suç işleyen bir öğretmen hakkında soruşturma iznini kim verir?

A)     Belediye Başkanı

B)      İl Milli Eğitim Müdürü

C)      Vali

D)     İlçe Emniyet Amiri

 

 

SORU 44- 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre, ilçedeki belediye başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

A) Kaymakam   B) İçişleri Bakanı               C) Belediye Encümenleri             D) Savcı

SORU 45- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, kuruluşların bütçelerinde yer alan performans göstergeleri hangi kuruluşlar tarafından yapılır?

 

A)    Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kamu idaresi

B)    Maliye ve Hazine Bakanlığı

C)    Devlet Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığı

D)    Maliye Bakanlığı ve Sayıştay

 

SORU 46- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda hangi merci ya da mercilere karşı sorumludurlar?

 

A)    Cumhurbaşkanı

B)    Başbakan ve TBMM

C)    Maliye Bakanlığı

D)    Hazine Müsteşarlığı

 

SORU 47- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, il özel idarelerinde üst yönetici kimdir?

 

A)    Vali

B)    Belediye Başkanı

C)    İl Özel İdare Müdürü

D)    Maliye Bakanı

 

SORU 48- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, Bakanlıklarda üst yönetici kimdir?

 

A)    Bakan

B)    Başbakan

C)    Müsteşar

D)    Müsteşar yardımcısı

 

SORU 49- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın ilk 6 ayında kamuoyuna hangisi bilgilendirir?

 

A)    Bakanlar

B)    Cumhurbaşkanı

C)    Başbakan

D)    Müsteşarlar

 

 

SORU 50- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi nasıl olur?

A)     İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile

B)      Bakanlar kurulu kararı ve Başbakanın onayı ile

C)      Maliye Bakanlığının kararı ile

D)     Sağlık Bakanlığının onayı ile

 

SORU 51- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi hangi bakanlığın tasvibiyle olur?

A)     Maliye Bakanlığının

B)      İçişleri Bakanlığının

C)      Sağlık Bakanlığının

D)     Köy Hizmetleri Bakanlığının

 

SORU 52- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları, alakadar Vilayet Daimi Encümeninin mütelaası alındıktan sonra en kısa zamanda neresi tarafından değiştirilir?

A)     Başbakanlık

B)      İçişleri Bakanlığı

C)      Cumhurbaşkanlık

D)     Dahiliye Vekaletince

 

SORU 53- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, illerde genel idare şekli hangi bölümlere uygun olarak düzenlenir?

1- il                        2-İlçe                    3-Köy                    4-Bucak

A)     Yalnız 1

B)      1,2,3

C)      1,2,4

D)     Hepsi

 

SORU 54- 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, valiler nerenin kararı ile tayin olurlar?

A)     Bakanlar kurulu kararı ile

B)      Cumhurbaşkanının kararı ile

C)      İçişleri Bakanlığının kararı ile

D)     Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının kararı ile

 

SORU 55- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı ders görevi kaç saattir?

A) 18                                                    B) 20                                                     C) 30                                                     D) 40

 

SORU 56- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına kaç saate kadar ek ders görevi verilebilir?

A) 4                                                       B) 6                                                       C) 8                                                       D) 10

 

SORU 57- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, öğretmenlere ilgili mevzuata göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere bir hafta için kaç saat ek ders ücreti verilir?

A) 15                                                    B) 18                                                     C) 22                                                     D) 30

SORU 58- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, bölüm şeflerine haftada 10, atölye ve laboratuar şeflerine haftada 6 saat ek ders verilir. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde nasıl gösterilir?

 

A)     Zorunlu ders görevi

B)      Şeflik ve atölye görevi

C)      İş güçlüğü görevi

D)     Planlama ve bakım-onarım görevi

 

SORU 59- MEB yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karara göre, sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen öğretmenlere haftada kaç saat ek ders görevi yazılır?

A) 1                                                       B) 2                                                       C) 3                                                       D) 4

SORU 60- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

A)     3

B)      5

C)      7

D)     10

 

SORU 61- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre yönetim kurulunun görev süresi kaç yıldır?

A)     1                                                                            C) 3

B)      2                                                                            D) 4

 

SORU 62- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre denetim kurulunun görev süresi kaç yıldır?

A)     1                                                                            C) 3

B)      2                                                                            D) 4

 

SORU 63- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda yönetim kurulu kaç kişiden oluşur?

A)     3                                                                            C) 7

B)      5                                                                            D) 10

 

SORU 64- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine göre denetim kurulu ders yılı içinde en az ayda kaç defa toplanır?

A)     1                                                                            C) 3

B)      2                                                                            D) 4

 

SORU 65- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencinin davranış puanından kaç puan düşülür?

A) 7                                       B) 10                                     C) 15                                     D) 20

SORU 66- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrencinin davranış puanından kaç puan düşülür?

A) 40                                     B) 30                                     C) 20                                     D) 10

SORU 67- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine göre örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrencinin davranış puanından kaç puan düşülür?

A) 20                                     B) 40                                     C) 80                                     D) 100

SORU 68- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim okullarında ders yılı süresi kaç iş gününden az olmaması esastır?

A)     180                                        B) 160                                                  C) 150                                   D) 120

 

SORU 69- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yatılı ilköğretim bölge okullarında etüt için günde kaç ders saati ayrılır?

A) 1                                                       B) 2                                                       C) 3                                                       D) 4

SORU 70- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre normal öğretim yapan okullarda yemek ve dinlenme için en az ve en çok kaç dakika süre verilir?

A) 40-60                               B) 50-60                                              C) 60-80                                              D) 60-90

SORU 71- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre ortaöğretimde aşağıdaki programlardan hangisi uygulanır?

1- Yükseköğretime hazırlayan program

2-Hayata ve iş alanlarına hazırlayan program

3-Hem mesleğe ham yükseköğretime hazırlayan program

A) 1                                               B) 1,2                                    B) 2,3                                    D) 1,2,3

 

SORU 72- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az kaç öğrenci tarafından seçilmesi gerekir?

                A) 5                                       B) 8                                       C) 10                                     D) 12

 

SORU 73- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre ders seçimi ne zaman yapılır?

A)     Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

B)      Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren mayıs ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

C)      Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren ağustos ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

D)     Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren temmuz ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır

 

SORU 74- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğine göre seçmeli dersin eğitim öğretime açılabilmesi ile ilgili hangi bilgi yanlış verilmiştir?

A)     Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 12 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir

B)      Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir

C)      Okulun imkanlarının uygun olması durumunda, il ya da ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile en az 6 öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir

D)     Özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının 10 dan az olması durumunda il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı aranmaz

 

SORU 75- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre öğrencilerin etkili öğrenme, ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme hangi rehberlik hizmeti ile ilgilidir?

A)     Eğitsel Rehberlik

B)      Bireyi Tanıma

C)      Bireysel Rehberlik

D)     Grup Rehberliği

 

SORU 76- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve araştırma merkezinin açılma şartlarına ilişkin ölçütler ne ile belirlenir?

A)     Kanun                                                                                                                C) Yönerge

B)      Yönetmelik                                                                                                      D) Tüzük

 

SORU 77- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonunun görevleri arasında değildir?

A)     Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde yapılması düşünülen rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarına ilişkin gerekli ihtiyaçları belirler, çalışmalarla ilgili önerileri değerlendirir ve bunların sağlanması yönünde karar alır

B)      Haziran ayında yapılacak olan toplantıda il ve ilçelerde yapılan rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarının sonuçlarını değerlendirir. Sonraki öğretim yılı için önerilerde bulunur

C)      Her iki toplantıda da alınan kararların, toplantıların yapıldığı ay içerisinde ildeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümünce Bakanlığa gönderilmesini sağlar

D)     Toplantılara bütün okul müdürleri ve her okuldan iki öğretmenin toplantılara katılımını sağlar

 

SORU 78- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il komisyonu yılda en az kaç defa toplanır?

A)     2                                                                                                                           C) 4

B)      3                                                                                                                           D) 5

 

SORU79- Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il komisyonunda en az kaç psikolojik danışman bulunur?

A)     2                                                                                                                           C) 4

B)      3                                                                                                                           D) 5

 

SORU 80- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okulun harcama yetkilisi kimdir?

A)     İlçe Milli Eğitim Müdürü

B)      Okul Müdürü

C)      Müdür Başyardımcısı

D)     Müdür yardımcısı

 

SORU 81- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ders yılı içerisinde öğrencilere, velilerinin başvuruları üzerine toplam en fazla kaç gün izin verebilir?

A)     5

B)      10

C)      15

D)     20

 

SORU82- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre konsolide yetkilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Okul Müdürü

B)      Müdür Başyardımcısı

C)      Müdür Yardımcısı

D)     Rehber Öğretmen

 

SORU 83- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışma giderleri aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

A)     İl Milli Eğitim Müdürlüğü

B)      Valilik

C)      Kaymakamlıklar

D)     Okul-aile birliği ve projeye destek veren kurum ya da kuruluşlar

 

SORU 84- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre törenlerin yürütülmesinden kim sorumludur?

A)     Okul Müdürü

B)      Müdür Başyardımcısı

C)      Müdür Yardımcısı

D)     Beden Eğitimi Öğretmeni

 

SORU 85- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre tiyatro çalışması olarak büyük oyunlar bir yıl içerisinde en fazla kaç defa gerçekleştirilir?

A)     1

B)      2

C)      3

D)     4

 

SORU 86- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Bakanlık dışındaki resmi/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek il/ilçe düzeyindeki yarışmalara katılım kimin izni ile yapılır?

A)     İlçe Milli Eğitim Müdürü

B)      Okul Müdürü

C)      Mülki Amir

D)     Emniyet Amiri

 

SORU 87- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre Bakanlık dışındaki resmi/özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek yurt genelindeki yarışmalar nerenin izni ile gerçekleştirilir?

A)     Cumhurbaşkanı

B)      Bakanlık

C)      Müsteşarlık

D)     Milli Savunma Bakanlığı

 

SORU 88- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, ilköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak ………………..   ile düzenlenir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)     Yönetmelik

B)      Kanun

C)      Tüzük

D)     Yönerge

 

 

SORU 89- 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre, mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğretimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir/

A) 1                                                       B) 2                                                       C) 3                                                       D) 4

SORU 90- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre; bilgi edinme başvurusu reddedilen kişi yargı sürecine girmedin önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde kurula itiraz edebilir?

A)     15 gün                                                                                                                C) 30 gün

B)      15 iş günü                                                                                                         D) 45 iş günü

 

SORU 91- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre başvuru cevaplama yöntemi değildir?

A)     Elektronik ortamda

B)      Sözlü olarak

C)      Yazılı olarak

D)     Faks ile

 

SORU 92- 4982 sayılı bilgi edinme hakkı kanununa göre kurul kararını kaç gün veya iş gününde verir?

A)     15 iş günü

B)      30 gün

C)      30 iş günü

D)     15 gün

CEVAPLAR

1

A

24

D

47

A

70

A

2

D

25

B

48

C

71

D

3

B

26

C

49

A

72

C

4

D

27

C

50

A

73

A

5

C

28

C

51

B

74

A

6

B

29

B

52

D

75

A

7

A

30

A

53

C

76

C

8

A

31

C

54

A

77

D

9

B

32

D

55

A

78

A

10

B

33

A

56

B

79

B

11

B

34

B

57

A

80

B

12

C

35

C

58

D

81

A

13

B

36

A

59

B

82

A

14

C

37

A

60

C

83

D

15

A

38

A

61

A

84

A

16

D

39

D

62

A

85

B

17

D

40

A

63

B

86

C

18

C

41

D

64

A

87

B

19

D

42

B

65

D

88

A

20

D

43

C

66

A

89

B

21

B

44

B

67

C

90

A

22

A

45

A

68

A

91

B

23

C

46

B

69

B

92

C

 


19 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Bayrak Törenleri Nasıl Yapılır

  Bayrak Törenleri Yönergesi Son Hali  Bayrak Törenlerinde Bayrak nasıl çekilir? Bayrak törenlerinde uyulması gereken kurallar nelerdir? 23 Nisan Bayramında Bayrak Nasıl çekilir? İki bayrak direği var ise hangisi çekilir? Törenlerde bayrak nasıl tutulur. İstiklal Marşı okunurken bayrak nasıl hangi zamanda çekilmesi bitmiş olmalıdır? MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî/özel örgün eğitim okul/kurumları ile şartları uygun olan yaygın eğitim kurumlarında Ulusal Bayram, resmî bayram, dinî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, mahallî kurtuluş günleri; hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım’da yapılan bayrak törenlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî/özel örgün eğitim okul/kurumları ile şartları uygun olan yaygın eğitim kurumlarında Ulusal Bayram, resmî bayram, dinî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, tarihî günler, mahallî kurtuluş günleri, hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım’da yapılan bayrak törenlerinin uygulanışına ilişkin usul ve esaslarla görev, yetki ve sorumlulukları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1inci ve 2 nci maddesi, Türk Bayrağı Tüzüğünün 6, 8, 11, 15, 22, 23, 24, 26, 34 ve 35 inci maddeleri, 09/04/1982 tarih ve 17659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 42 nci maddesi, Mahallî Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihî Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği, Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik ile 1/10/1981 tarihli ve 17475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği’nin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Ulusal Bayram: Cumhuriyet Bayramını,

c) Resmî Bayram: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve

Spor Bayramı ile Zafer Bayramını,

ç) Dinî Bayram: Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramını,

d) Yılbaşı tatili: 1 Ocak günü yapılan tatili,

e) 10 Kasım: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım

1938 tarihini ve bu tarihin yıl dönümü olan 10 Kasım günlerini,

f) Atatürk günleri: Atatürk’ün çeşitli nedenlerle il, ilçe ve diğer yerleşim birimlerine

yaptığı gezilerin tarihlerinin yıl dönümü olan günleri,

g) Tarihî günler: Millî tarihimizde önemli yeri bulunan günleri,

ğ) Mahallî kurtuluş günü: Mahallîn kurtuluş tarihinin yıl dönümü olan günleri,

h) Bayrak Töreni: Ulusal ve Resmî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, tarihî günler, mahallî kurtuluş günleri, hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım’da okul/kurumlarda İstiklal Marşı ile yapılan töreni,

2

ı) Sabit bayrak direği: Bayrak çekmek için ahşap, demir veya benzeri metalden

yapılmış, binanın en gösterişli yerine veya ön cephesindeki tören alanına, Atatürk Büstü’nün yanına dikilmiş, tepesinde makaralı sistem bulunan, binanın yüksekliği ile orantılı olan direği,

i) Seyyar direkli Bayrak: Törenler için 250 cm ya da çekili Bayrak eninin iki katı uzunluğundaki ahşap, demir veya benzeri metal malzemeden yapılmış, tepesinde ay yıldızlı alem bulunan direkle taşınan, eni 150, boyu 225 cm olan Türk Bayrağını,

j) Bayrağı selamlamak: Bayrağı direkten indirecek ve çekecek kişinin indirmeden önce ve çektikten sonra hazır ol duruşta başıyla selamlamasını; tören alanına getirilen ve götürülen seyyar direkli Bayrağı, törende yer alan kişilerin hazır ol duruşta başıyla takip etmesini,

k) Bayrak taşıma grubu: Törenlerde nöbetçi öğretmen eşliğinde seyyar direkli Bayrağı getiren ve götüren üç öğrenciden oluşan grubu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Törenlerde görev ve sorumluluklar

MADDE 5- (1) Bayrak törenleri, okul/kurum müdürünün denetim ve gözetiminde müdür yardımcısı, beden eğitimi öğretmeni ve müzik öğretmeni ile diğer görevli öğretmenlerce hazırlanıp yürütülür. Birleştirilmiş sınıflı okullarda bayrak töreni müdür yetkili öğretmen tarafından yapılır:

a) Törenlere; okul/kurum müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ile tören alanında bulunan diğer görevliler kılık kıyafet yönetmeliğine uygun bir şekilde hazır ol duruşunda katılırlar.

b) Törenlerde yapılan konuşmalar, İstiklal Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir.

c) Okul müdürlüklerince bayrak törenleri için Bayrak Kanunu ile Bayrak Tüzüğünde belirtilen özelliklere uygun Bayrak bulundurulur. Bayraklar; yıpranmamış, rengi solmamış, temiz ve ütülenmiş olur. Tören alanında direğe çekilecek Bayrağın büyüklüğü, direk boyuna uygun orantıda olmalıdır. Gerektiğinde ses yayın cihazı da kurulur.

ç) Törenlerde komutlar, beden eğitimi öğretmeni veya okul yönetimince görevlendirilen öğretmen tarafından verilir.

d) İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

e) Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, hızlı bir şekilde direğe çekilir.

(2) Okul veya kurumlarda bayrak törenleri gün batımından önce yapılır.

Tek bayrak direği bulunan okul / kurumlarda bayrak töreni

MADDE 6- (1) Bayrak töreni aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:

a) Öğrenciler ve diğer görevliler tören için yerini almadan bir süre önce direkte çekili bulunan Bayrak, cephesi Bayrağa dönük olarak duran iki öğrenci ve Bayrağı indirecek bir öğrenci tarafından hazır ol duruşta başla selamlandıktan sonra, nöbetçi öğretmen eşliğinde yavaş yavaş indirilir.

3

b) İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin “hazır ol” komutu ile birlikte varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

c) Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından hızlı bir şekilde direğe çekilir.

ç) Bayrağı çeken öğrenci, çekme işi tamamlandıktan sonra ipi sabitleyip direkten iki adım geriye uzaklaşarak ön cephesi Bayrağa dönük hazır ol duruşunda İstiklal Marşı’na katılır.

d) Beden eğitimi veya görevli öğretmenin “rahat” komutu ile tören tamamlanır.

(2) Törenlerde Bayrağın çekilme, indirilme ve taşınmasında son sınıftaki kız ve erkek öğrenciler sırayla görevlendirilir.

(3) Okul/kurumlarda bayrak direği bulunması ve tören yapılabilmesi durumunda ayrıca seyyar direkli Bayrak kullanılmaz.

İki bayrak direği bulunan okullarda bayrak töreni

MADDE 7- (1) Okul binasının önünde iki bayrak direğinin bulunması durumunda;

6 ncı maddenin hükümleri uygulanır. Binanın cephesine veya Atatürk Büstü’ne göre sağ direkteki Bayrak sürekli çekili olarak bulundurulur.

Seyyar direkli Bayrak ile yapılan bayrak töreni

MADDE 8- (1) Sabit bayrak direği veya direklerin bulunduğu tören alanında hava şartlarının uygun olmaması veya alanın yetersizliği durumunda bayrak törenleri; salon ve koridor gibi kapalı mekânların uygun olan bir alanında seyyar direkli Bayrak ile aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Bayrak, açılmış şekilde, ortadaki öğrencinin taşıma askısına takılı bulunur. Taşıyan öğrencinin sağ ve solunda birer öğrenci ile bu öğrencilerin sağ başındaki nöbetçi öğretmenden oluşan bayrak taşıma grubu, tören alanını görecek ve komutu duyacak bir konumda hazır bekler.

b) Töreni yöneten beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin, “hazır ol” komutu ile hazır ol duruşuna geçen gruplar, tören için getirilen Bayrağı başlarıyla ve gözleriyle takip eder. Bayrağı taşıyan öğrenci, grupların ön cephesinde gruba dönük şekilde yerini alır, diğer iki öğrenci ise seyyar direkli Bayrağın sağına ve soluna iki adım yana açılarak yüzü Bayrağa dönük hazır ol duruşuna geçer. Bayrak taşıma grubunun sağ başındaki öğretmen, törene katılan grubun önünde, cephesi Bayrağa dönük hazır ol duruşuna geçerken İstiklal Marşı’nı yönetecek öğretmen de yerini alır.

c) İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin “hazır ol” komutu ile birlikte varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

ç) İstiklal Marşı’nın bitiminde seyyar direkli Bayrak, getirilişindeki düzen ve saygı ile tören alanından götürülürken hazır ol duruşunda bekleyen gruplar, Bayrağı başlarıyla ve gözleriyle takip eder. Bayrağın tören alanından çıkması ve “rahat” komutu ile tören tamamlanır.

4

10 Kasım’da yapılacak bayrak töreni

MADDE 9- (1) Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10

Kasım günü yapılacak törende Bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile direğin sağ ve solunda Bayrağa dönük olarak bulunan diğer iki öğrenci, Bayrak indirilmeden önce hazır ol duruşunda Bayrağı selamlar.

(2) Törene katılanlar saat 9.05’te siren, komut veya boru sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. Varsa boru ile “ Ti “ işareti verilir.

(3) Saygı duruşunun bitimi ile başlayan İstiklal Marşı eşliğinde direkte çekili bulunan Bayrak, İstiklal Marşı süresince ağır ağır yarıya kadar indirilir. İstiklal Marşı’nın bitimi, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin ‘rahat’ komutu ile bayrak töreni tamamlanır.

(4) Tören yapmak üzere ikinci direkte de çekili Bayrak varsa, diğer Bayrak ile birlikte aynı anda ağır ağır yarıya kadar indirilir.

(5) Tam gün öğretim yapan okul/kurumlarda; hafta tatili başında ve dinî bayramların bir gün öncesine rastlayan 10 Kasım’da, gün batımından önce bayrak töreni yapılması gerekiyorsa yarıya indirilen Bayrak/Bayraklar yerinde bırakılır ve tören seyyar direkli Bayrak ile yapılır.

(6) Saygı duruşu ile birlikte meşaleler yakılır. Müdür veya müdür yardımcısının denetim ve gözetiminde, ikişer kişilik öğrenci grupları tarafından tören süresince Atatürk Büstü’nün sağ ve sol yanında saygı nöbeti tutulur.

(7) Okullarda saygı nöbeti; biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki öğrenci tarafından tutulur.

(8) 10 Kasım’da ulusal yas nedeniyle İstiklal Marşı eşliğinde direğin yarısına kadar indirilen Bayrak, gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak tepeye çekilir.

(9) Bayrağın yarıya indirileceği diğer hâller ve zamanlarda da bu maddenin 8 inci fıkra hükmü uygulanır.

(10) Saygı duruşu süresi, 10 Kasım’da iki dakika, diğer törenlerde ise bir dakikadır.

(11) Bayrağın sürekli çekili olmadığı yerlerde iki dakikalık saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı eşliğinde Bayrak, hızlı bir şekilde direğe çekilir ve İstiklal Marşı’nın ikinci kıtasının söylenmesi süresince ağır ağır yarıya indirilir. İstiklal Marşı’nın bitimi ve tören yöneticisinin “rahat” komutu ile bayrak töreni tamamlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Törenlerde kullanılacak Bayrağın katlanması ve saklanması

MADDE 10 – (1) Çeşitli nedenlerle yıpranan, solan, yırtılan, ipi veya makarası kopan ve eskiyen Bayrakların değiştirilmesi için okul müdürünün odasında camlı bir dolap içerisinde beyaz örtüye sarılı Bayrak/Bayraklar bulundurulur. Bayrak, Türk Bayrağı Tüzüğünün ekinde yer alan Ek: 5 teki şekliyle önce eni yönünde ikiye, sonra tekrar ikiye, beyaz renkli kısım içte kalacak şekilde uçum ve uçkur kısmı ortada birleştirildikten sonra ikiye katlanır. Katlanmış Bayrağın her iki yüzünden de ay ve yıldızın hiçbir kısmı görülmez.

(2) Bayrak, çeşitli nedenlerle değiştirilmesi gerekli durumlar ile ipin veya makaranın kopmasına sebep olabilecek rüzgâr, fırtına ve benzeri durumlarda kurum amirinin bilgisi dâhilinde geçici olarak indirilebilir.

5

Belirli gün ve haftalarda bayrak töreni

MADDE 11 – (1) Belirli gün ve haftalarda bayrak töreni, bu Yönergedeki hükümlere göre yapılır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 12– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde bayrak törenleri, diğer mevzuat hükümlerince okul müdürünün alacağı tedbirlerle gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


18 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Bayrak Törenleri Son Hali

Bayrak Törenleri Yönergesi Son Hali  Bayrak Törenlerinde Bayrak nasıl çekilir? Bayrak törenlerinde uyulması gereken kurallar nelerdir? 23 Nisan Bayramında Bayrak Nasıl çekilir? İki bayrak direği var ise hangisi çekilir? Törenlerde bayrak nasıl tutulur. İstiklal Marşı okunurken bayrak nasıl hangi zamanda çekilmesi bitmiş olmalıdır? MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî/özel örgün eğitim okul/kurumları ile şartları uygun olan yaygın eğitim kurumlarında Ulusal Bayram, resmî bayram, dinî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, mahallî kurtuluş günleri; hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım’da yapılan bayrak törenlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî/özel örgün eğitim okul/kurumları ile şartları uygun olan yaygın eğitim kurumlarında Ulusal Bayram, resmî bayram, dinî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, tarihî günler, mahallî kurtuluş günleri, hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım’da yapılan bayrak törenlerinin uygulanışına ilişkin usul ve esaslarla görev, yetki ve sorumlulukları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1inci ve 2 nci maddesi, Türk Bayrağı Tüzüğünün 6, 8, 11, 15, 22, 23, 24, 26, 34 ve 35 inci maddeleri, 09/04/1982 tarih ve 17659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 42 nci maddesi, Mahallî Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihî Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği, Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik ile 1/10/1981 tarihli ve 17475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği’nin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Ulusal Bayram: Cumhuriyet Bayramını,

c) Resmî Bayram: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve

Spor Bayramı ile Zafer Bayramını,

ç) Dinî Bayram: Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramını,

d) Yılbaşı tatili: 1 Ocak günü yapılan tatili,

e) 10 Kasım: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım

1938 tarihini ve bu tarihin yıl dönümü olan 10 Kasım günlerini,

f) Atatürk günleri: Atatürk’ün çeşitli nedenlerle il, ilçe ve diğer yerleşim birimlerine

yaptığı gezilerin tarihlerinin yıl dönümü olan günleri,

g) Tarihî günler: Millî tarihimizde önemli yeri bulunan günleri,

ğ) Mahallî kurtuluş günü: Mahallîn kurtuluş tarihinin yıl dönümü olan günleri,

h) Bayrak Töreni: Ulusal ve Resmî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, tarihî günler, mahallî kurtuluş günleri, hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım’da okul/kurumlarda İstiklal Marşı ile yapılan töreni,

2

ı) Sabit bayrak direği: Bayrak çekmek için ahşap, demir veya benzeri metalden

yapılmış, binanın en gösterişli yerine veya ön cephesindeki tören alanına, Atatürk Büstü’nün yanına dikilmiş, tepesinde makaralı sistem bulunan, binanın yüksekliği ile orantılı olan direği,

i) Seyyar direkli Bayrak: Törenler için 250 cm ya da çekili Bayrak eninin iki katı uzunluğundaki ahşap, demir veya benzeri metal malzemeden yapılmış, tepesinde ay yıldızlı alem bulunan direkle taşınan, eni 150, boyu 225 cm olan Türk Bayrağını,

j) Bayrağı selamlamak: Bayrağı direkten indirecek ve çekecek kişinin indirmeden önce ve çektikten sonra hazır ol duruşta başıyla selamlamasını; tören alanına getirilen ve götürülen seyyar direkli Bayrağı, törende yer alan kişilerin hazır ol duruşta başıyla takip etmesini,

k) Bayrak taşıma grubu: Törenlerde nöbetçi öğretmen eşliğinde seyyar direkli Bayrağı getiren ve götüren üç öğrenciden oluşan grubu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Törenlerde görev ve sorumluluklar

MADDE 5- (1) Bayrak törenleri, okul/kurum müdürünün denetim ve gözetiminde müdür yardımcısı, beden eğitimi öğretmeni ve müzik öğretmeni ile diğer görevli öğretmenlerce hazırlanıp yürütülür. Birleştirilmiş sınıflı okullarda bayrak töreni müdür yetkili öğretmen tarafından yapılır:

a) Törenlere; okul/kurum müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ile tören alanında bulunan diğer görevliler kılık kıyafet yönetmeliğine uygun bir şekilde hazır ol duruşunda katılırlar.

b) Törenlerde yapılan konuşmalar, İstiklal Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir.

c) Okul müdürlüklerince bayrak törenleri için Bayrak Kanunu ile Bayrak Tüzüğünde belirtilen özelliklere uygun Bayrak bulundurulur. Bayraklar; yıpranmamış, rengi solmamış, temiz ve ütülenmiş olur. Tören alanında direğe çekilecek Bayrağın büyüklüğü, direk boyuna uygun orantıda olmalıdır. Gerektiğinde ses yayın cihazı da kurulur.

ç) Törenlerde komutlar, beden eğitimi öğretmeni veya okul yönetimince görevlendirilen öğretmen tarafından verilir.

d) İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

e) Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, hızlı bir şekilde direğe çekilir.

(2) Okul veya kurumlarda bayrak törenleri gün batımından önce yapılır.

Tek bayrak direği bulunan okul / kurumlarda bayrak töreni

MADDE 6- (1) Bayrak töreni aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:

a) Öğrenciler ve diğer görevliler tören için yerini almadan bir süre önce direkte çekili bulunan Bayrak, cephesi Bayrağa dönük olarak duran iki öğrenci ve Bayrağı indirecek bir öğrenci tarafından hazır ol duruşta başla selamlandıktan sonra, nöbetçi öğretmen eşliğinde yavaş yavaş indirilir.

3

b) İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin “hazır ol” komutu ile birlikte varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

c) Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından hızlı bir şekilde direğe çekilir.

ç) Bayrağı çeken öğrenci, çekme işi tamamlandıktan sonra ipi sabitleyip direkten iki adım geriye uzaklaşarak ön cephesi Bayrağa dönük hazır ol duruşunda İstiklal Marşı’na katılır.

d) Beden eğitimi veya görevli öğretmenin “rahat” komutu ile tören tamamlanır.

(2) Törenlerde Bayrağın çekilme, indirilme ve taşınmasında son sınıftaki kız ve erkek öğrenciler sırayla görevlendirilir.

(3) Okul/kurumlarda bayrak direği bulunması ve tören yapılabilmesi durumunda ayrıca seyyar direkli Bayrak kullanılmaz.

İki bayrak direği bulunan okullarda bayrak töreni

MADDE 7- (1) Okul binasının önünde iki bayrak direğinin bulunması durumunda;

6 ncı maddenin hükümleri uygulanır. Binanın cephesine veya Atatürk Büstü’ne göre sağ direkteki Bayrak sürekli çekili olarak bulundurulur.

Seyyar direkli Bayrak ile yapılan bayrak töreni

MADDE 8- (1) Sabit bayrak direği veya direklerin bulunduğu tören alanında hava şartlarının uygun olmaması veya alanın yetersizliği durumunda bayrak törenleri; salon ve koridor gibi kapalı mekânların uygun olan bir alanında seyyar direkli Bayrak ile aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Bayrak, açılmış şekilde, ortadaki öğrencinin taşıma askısına takılı bulunur. Taşıyan öğrencinin sağ ve solunda birer öğrenci ile bu öğrencilerin sağ başındaki nöbetçi öğretmenden oluşan bayrak taşıma grubu, tören alanını görecek ve komutu duyacak bir konumda hazır bekler.

b) Töreni yöneten beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin, “hazır ol” komutu ile hazır ol duruşuna geçen gruplar, tören için getirilen Bayrağı başlarıyla ve gözleriyle takip eder. Bayrağı taşıyan öğrenci, grupların ön cephesinde gruba dönük şekilde yerini alır, diğer iki öğrenci ise seyyar direkli Bayrağın sağına ve soluna iki adım yana açılarak yüzü Bayrağa dönük hazır ol duruşuna geçer. Bayrak taşıma grubunun sağ başındaki öğretmen, törene katılan grubun önünde, cephesi Bayrağa dönük hazır ol duruşuna geçerken İstiklal Marşı’nı yönetecek öğretmen de yerini alır.

c) İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin “hazır ol” komutu ile birlikte varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

ç) İstiklal Marşı’nın bitiminde seyyar direkli Bayrak, getirilişindeki düzen ve saygı ile tören alanından götürülürken hazır ol duruşunda bekleyen gruplar, Bayrağı başlarıyla ve gözleriyle takip eder. Bayrağın tören alanından çıkması ve “rahat” komutu ile tören tamamlanır.

4

10 Kasım’da yapılacak bayrak töreni

MADDE 9- (1) Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10

Kasım günü yapılacak törende Bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile direğin sağ ve solunda Bayrağa dönük olarak bulunan diğer iki öğrenci, Bayrak indirilmeden önce hazır ol duruşunda Bayrağı selamlar.

(2) Törene katılanlar saat 9.05’te siren, komut veya boru sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. Varsa boru ile “ Ti “ işareti verilir.

(3) Saygı duruşunun bitimi ile başlayan İstiklal Marşı eşliğinde direkte çekili bulunan Bayrak, İstiklal Marşı süresince ağır ağır yarıya kadar indirilir. İstiklal Marşı’nın bitimi, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin ‘rahat’ komutu ile bayrak töreni tamamlanır.

(4) Tören yapmak üzere ikinci direkte de çekili Bayrak varsa, diğer Bayrak ile birlikte aynı anda ağır ağır yarıya kadar indirilir.

(5) Tam gün öğretim yapan okul/kurumlarda; hafta tatili başında ve dinî bayramların bir gün öncesine rastlayan 10 Kasım’da, gün batımından önce bayrak töreni yapılması gerekiyorsa yarıya indirilen Bayrak/Bayraklar yerinde bırakılır ve tören seyyar direkli Bayrak ile yapılır.

(6) Saygı duruşu ile birlikte meşaleler yakılır. Müdür veya müdür yardımcısının denetim ve gözetiminde, ikişer kişilik öğrenci grupları tarafından tören süresince Atatürk Büstü’nün sağ ve sol yanında saygı nöbeti tutulur.

(7) Okullarda saygı nöbeti; biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki öğrenci tarafından tutulur.

(8) 10 Kasım’da ulusal yas nedeniyle İstiklal Marşı eşliğinde direğin yarısına kadar indirilen Bayrak, gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak tepeye çekilir.

(9) Bayrağın yarıya indirileceği diğer hâller ve zamanlarda da bu maddenin 8 inci fıkra hükmü uygulanır.

(10) Saygı duruşu süresi, 10 Kasım’da iki dakika, diğer törenlerde ise bir dakikadır.

(11) Bayrağın sürekli çekili olmadığı yerlerde iki dakikalık saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı eşliğinde Bayrak, hızlı bir şekilde direğe çekilir ve İstiklal Marşı’nın ikinci kıtasının söylenmesi süresince ağır ağır yarıya indirilir. İstiklal Marşı’nın bitimi ve tören yöneticisinin “rahat” komutu ile bayrak töreni tamamlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Törenlerde kullanılacak Bayrağın katlanması ve saklanması

MADDE 10 – (1) Çeşitli nedenlerle yıpranan, solan, yırtılan, ipi veya makarası kopan ve eskiyen Bayrakların değiştirilmesi için okul müdürünün odasında camlı bir dolap içerisinde beyaz örtüye sarılı Bayrak/Bayraklar bulundurulur. Bayrak, Türk Bayrağı Tüzüğünün ekinde yer alan Ek: 5 teki şekliyle önce eni yönünde ikiye, sonra tekrar ikiye, beyaz renkli kısım içte kalacak şekilde uçum ve uçkur kısmı ortada birleştirildikten sonra ikiye katlanır. Katlanmış Bayrağın her iki yüzünden de ay ve yıldızın hiçbir kısmı görülmez.

(2) Bayrak, çeşitli nedenlerle değiştirilmesi gerekli durumlar ile ipin veya makaranın kopmasına sebep olabilecek rüzgâr, fırtına ve benzeri durumlarda kurum amirinin bilgisi dâhilinde geçici olarak indirilebilir.

5

Belirli gün ve haftalarda bayrak töreni

MADDE 11 – (1) Belirli gün ve haftalarda bayrak töreni, bu Yönergedeki hükümlere göre yapılır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 12– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde bayrak törenleri, diğer mevzuat hükümlerince okul müdürünün alacağı tedbirlerle gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


18 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Bayrak Törenleri Yönergesi

Bayrak Törenleri Yönergesi Son Hali Bayrak Törenlerinde Bayrak nasıl çekilir? Bayrak törenlerinde uyulması gereken kurallar nelerdir? 23 Nisan Bayramında Bayrak Nasıl çekilir? İki bayrak direği var ise hangisi çekilir? Törenlerde bayrak nasıl tutulur. İstiklal Marşı okunurken bayrak nasıl hangi zamanda çekilmesi bitmiş olmalıdır? MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî/özel örgün eğitim okul/kurumları ile şartları uygun olan yaygın eğitim kurumlarında Ulusal Bayram, resmî bayram, dinî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, mahallî kurtuluş günleri; hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım’da yapılan bayrak törenlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî/özel örgün eğitim okul/kurumları ile şartları uygun olan yaygın eğitim kurumlarında Ulusal Bayram, resmî bayram, dinî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, tarihî günler, mahallî kurtuluş günleri, hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım’da yapılan bayrak törenlerinin uygulanışına ilişkin usul ve esaslarla görev, yetki ve sorumlulukları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1inci ve 2 nci maddesi, Türk Bayrağı Tüzüğünün 6, 8, 11, 15, 22, 23, 24, 26, 34 ve 35 inci maddeleri, 09/04/1982 tarih ve 17659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 42 nci maddesi, Mahallî Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihî Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği, Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik ile 1/10/1981 tarihli ve 17475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği’nin 18 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Ulusal Bayram: Cumhuriyet Bayramını,

c) Resmî Bayram: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve

Spor Bayramı ile Zafer Bayramını,

ç) Dinî Bayram: Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramını,

d) Yılbaşı tatili: 1 Ocak günü yapılan tatili,

e) 10 Kasım: Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım

1938 tarihini ve bu tarihin yıl dönümü olan 10 Kasım günlerini,

f) Atatürk günleri: Atatürk’ün çeşitli nedenlerle il, ilçe ve diğer yerleşim birimlerine

yaptığı gezilerin tarihlerinin yıl dönümü olan günleri,

g) Tarihî günler: Millî tarihimizde önemli yeri bulunan günleri,

ğ) Mahallî kurtuluş günü: Mahallîn kurtuluş tarihinin yıl dönümü olan günleri,

h) Bayrak Töreni: Ulusal ve Resmî bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, Atatürk günleri, tarihî günler, mahallî kurtuluş günleri, hafta tatili başında ve bitişinde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım’da okul/kurumlarda İstiklal Marşı ile yapılan töreni,

2

ı) Sabit bayrak direği: Bayrak çekmek için ahşap, demir veya benzeri metalden

yapılmış, binanın en gösterişli yerine veya ön cephesindeki tören alanına, Atatürk Büstü’nün yanına dikilmiş, tepesinde makaralı sistem bulunan, binanın yüksekliği ile orantılı olan direği,

i) Seyyar direkli Bayrak: Törenler için 250 cm ya da çekili Bayrak eninin iki katı uzunluğundaki ahşap, demir veya benzeri metal malzemeden yapılmış, tepesinde ay yıldızlı alem bulunan direkle taşınan, eni 150, boyu 225 cm olan Türk Bayrağını,

j) Bayrağı selamlamak: Bayrağı direkten indirecek ve çekecek kişinin indirmeden önce ve çektikten sonra hazır ol duruşta başıyla selamlamasını; tören alanına getirilen ve götürülen seyyar direkli Bayrağı, törende yer alan kişilerin hazır ol duruşta başıyla takip etmesini,

k) Bayrak taşıma grubu: Törenlerde nöbetçi öğretmen eşliğinde seyyar direkli Bayrağı getiren ve götüren üç öğrenciden oluşan grubu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Törenlerde görev ve sorumluluklar

MADDE 5- (1) Bayrak törenleri, okul/kurum müdürünün denetim ve gözetiminde müdür yardımcısı, beden eğitimi öğretmeni ve müzik öğretmeni ile diğer görevli öğretmenlerce hazırlanıp yürütülür. Birleştirilmiş sınıflı okullarda bayrak töreni müdür yetkili öğretmen tarafından yapılır:

a) Törenlere; okul/kurum müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ile tören alanında bulunan diğer görevliler kılık kıyafet yönetmeliğine uygun bir şekilde hazır ol duruşunda katılırlar.

b) Törenlerde yapılan konuşmalar, İstiklal Marşı’nın söylenmesinden önce bitirilir.

c) Okul müdürlüklerince bayrak törenleri için Bayrak Kanunu ile Bayrak Tüzüğünde belirtilen özelliklere uygun Bayrak bulundurulur. Bayraklar; yıpranmamış, rengi solmamış, temiz ve ütülenmiş olur. Tören alanında direğe çekilecek Bayrağın büyüklüğü, direk boyuna uygun orantıda olmalıdır. Gerektiğinde ses yayın cihazı da kurulur.

ç) Törenlerde komutlar, beden eğitimi öğretmeni veya okul yönetimince görevlendirilen öğretmen tarafından verilir.

d) İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde; bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

e) Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, hızlı bir şekilde direğe çekilir.

(2) Okul veya kurumlarda bayrak törenleri gün batımından önce yapılır.

Tek bayrak direği bulunan okul / kurumlarda bayrak töreni

MADDE 6- (1) Bayrak töreni aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir:

a) Öğrenciler ve diğer görevliler tören için yerini almadan bir süre önce direkte çekili bulunan Bayrak, cephesi Bayrağa dönük olarak duran iki öğrenci ve Bayrağı indirecek bir öğrenci tarafından hazır ol duruşta başla selamlandıktan sonra, nöbetçi öğretmen eşliğinde yavaş yavaş indirilir.

3

b) İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin “hazır ol” komutu ile birlikte varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

c) Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından hızlı bir şekilde direğe çekilir.

ç) Bayrağı çeken öğrenci, çekme işi tamamlandıktan sonra ipi sabitleyip direkten iki adım geriye uzaklaşarak ön cephesi Bayrağa dönük hazır ol duruşunda İstiklal Marşı’na katılır.

d) Beden eğitimi veya görevli öğretmenin “rahat” komutu ile tören tamamlanır.

(2) Törenlerde Bayrağın çekilme, indirilme ve taşınmasında son sınıftaki kız ve erkek öğrenciler sırayla görevlendirilir.

(3) Okul/kurumlarda bayrak direği bulunması ve tören yapılabilmesi durumunda ayrıca seyyar direkli Bayrak kullanılmaz.

İki bayrak direği bulunan okullarda bayrak töreni

MADDE 7- (1) Okul binasının önünde iki bayrak direğinin bulunması durumunda;

6 ncı maddenin hükümleri uygulanır. Binanın cephesine veya Atatürk Büstü’ne göre sağ direkteki Bayrak sürekli çekili olarak bulundurulur.

Seyyar direkli Bayrak ile yapılan bayrak töreni

MADDE 8- (1) Sabit bayrak direği veya direklerin bulunduğu tören alanında hava şartlarının uygun olmaması veya alanın yetersizliği durumunda bayrak törenleri; salon ve koridor gibi kapalı mekânların uygun olan bir alanında seyyar direkli Bayrak ile aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Bayrak, açılmış şekilde, ortadaki öğrencinin taşıma askısına takılı bulunur. Taşıyan öğrencinin sağ ve solunda birer öğrenci ile bu öğrencilerin sağ başındaki nöbetçi öğretmenden oluşan bayrak taşıma grubu, tören alanını görecek ve komutu duyacak bir konumda hazır bekler.

b) Töreni yöneten beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin, “hazır ol” komutu ile hazır ol duruşuna geçen gruplar, tören için getirilen Bayrağı başlarıyla ve gözleriyle takip eder. Bayrağı taşıyan öğrenci, grupların ön cephesinde gruba dönük şekilde yerini alır, diğer iki öğrenci ise seyyar direkli Bayrağın sağına ve soluna iki adım yana açılarak yüzü Bayrağa dönük hazır ol duruşuna geçer. Bayrak taşıma grubunun sağ başındaki öğretmen, törene katılan grubun önünde, cephesi Bayrağa dönük hazır ol duruşuna geçerken İstiklal Marşı’nı yönetecek öğretmen de yerini alır.

c) İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtası, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin “hazır ol” komutu ile birlikte varsa bando ya da usul ve makamına uygun olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş sözlü/sözsüz müziği eşliğinde müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmen yönetiminde törende hazır bulunanlar tarafından yüksek sesle söylenir.

ç) İstiklal Marşı’nın bitiminde seyyar direkli Bayrak, getirilişindeki düzen ve saygı ile tören alanından götürülürken hazır ol duruşunda bekleyen gruplar, Bayrağı başlarıyla ve gözleriyle takip eder. Bayrağın tören alanından çıkması ve “rahat” komutu ile tören tamamlanır.

4

10 Kasım’da yapılacak bayrak töreni

MADDE 9- (1) Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10

Kasım günü yapılacak törende Bayrağı yarıya indirecek öğrenci ile direğin sağ ve solunda Bayrağa dönük olarak bulunan diğer iki öğrenci, Bayrak indirilmeden önce hazır ol duruşunda Bayrağı selamlar.

(2) Törene katılanlar saat 9.05’te siren, komut veya boru sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. Varsa boru ile “ Ti “ işareti verilir.

(3) Saygı duruşunun bitimi ile başlayan İstiklal Marşı eşliğinde direkte çekili bulunan Bayrak, İstiklal Marşı süresince ağır ağır yarıya kadar indirilir. İstiklal Marşı’nın bitimi, beden eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmenin ‘rahat’ komutu ile bayrak töreni tamamlanır.

(4) Tören yapmak üzere ikinci direkte de çekili Bayrak varsa, diğer Bayrak ile birlikte aynı anda ağır ağır yarıya kadar indirilir.

(5) Tam gün öğretim yapan okul/kurumlarda; hafta tatili başında ve dinî bayramların bir gün öncesine rastlayan 10 Kasım’da, gün batımından önce bayrak töreni yapılması gerekiyorsa yarıya indirilen Bayrak/Bayraklar yerinde bırakılır ve tören seyyar direkli Bayrak ile yapılır.

(6) Saygı duruşu ile birlikte meşaleler yakılır. Müdür veya müdür yardımcısının denetim ve gözetiminde, ikişer kişilik öğrenci grupları tarafından tören süresince Atatürk Büstü’nün sağ ve sol yanında saygı nöbeti tutulur.

(7) Okullarda saygı nöbeti; biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki öğrenci tarafından tutulur.

(8) 10 Kasım’da ulusal yas nedeniyle İstiklal Marşı eşliğinde direğin yarısına kadar indirilen Bayrak, gün batımında görevli kişi tarafından törensiz olarak tepeye çekilir.

(9) Bayrağın yarıya indirileceği diğer hâller ve zamanlarda da bu maddenin 8 inci fıkra hükmü uygulanır.

(10) Saygı duruşu süresi, 10 Kasım’da iki dakika, diğer törenlerde ise bir dakikadır.

(11) Bayrağın sürekli çekili olmadığı yerlerde iki dakikalık saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı eşliğinde Bayrak, hızlı bir şekilde direğe çekilir ve İstiklal Marşı’nın ikinci kıtasının söylenmesi süresince ağır ağır yarıya indirilir. İstiklal Marşı’nın bitimi ve tören yöneticisinin “rahat” komutu ile bayrak töreni tamamlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Törenlerde kullanılacak Bayrağın katlanması ve saklanması

MADDE 10 – (1) Çeşitli nedenlerle yıpranan, solan, yırtılan, ipi veya makarası kopan ve eskiyen Bayrakların değiştirilmesi için okul müdürünün odasında camlı bir dolap içerisinde beyaz örtüye sarılı Bayrak/Bayraklar bulundurulur. Bayrak, Türk Bayrağı Tüzüğünün ekinde yer alan Ek: 5 teki şekliyle önce eni yönünde ikiye, sonra tekrar ikiye, beyaz renkli kısım içte kalacak şekilde uçum ve uçkur kısmı ortada birleştirildikten sonra ikiye katlanır. Katlanmış Bayrağın her iki yüzünden de ay ve yıldızın hiçbir kısmı görülmez.

(2) Bayrak, çeşitli nedenlerle değiştirilmesi gerekli durumlar ile ipin veya makaranın kopmasına sebep olabilecek rüzgâr, fırtına ve benzeri durumlarda kurum amirinin bilgisi dâhilinde geçici olarak indirilebilir.

5

Belirli gün ve haftalarda bayrak töreni

MADDE 11 – (1) Belirli gün ve haftalarda bayrak töreni, bu Yönergedeki hükümlere göre yapılır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 12– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hâllerde bayrak törenleri, diğer mevzuat hükümlerince okul müdürünün alacağı tedbirlerle gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


18 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Okullarda Müdür Odaları

Okullarda Müdür Odaları Nasıl Olmalı   Müdür odaları okullarda kaç metrekareden fazla olamaz? Okul Müdür odaları 32 metrekareden büyük olamaz. Okullarda idari bürolar kaç metrekareden büyük olamaz? İdari bürolar 16 metrekareden büyük olamaz. Okullarda müdür odaları ile müdür yardımcıları odaları ve idari bürolar nasıl düzenlenmelidir? Okullarda müdür odaları ile müdür yardımcıları odaları ve idari bürolar hepsi birlikte bir odada düzenlenmelidir. Okullarda derslikler derslik dışı kullanılmamalıdır. OKULLARIMIZDA MEKAN KULLANIMI Derslik dışı kullanılan sınıflar derslik olarak kullanılabilecek duruma getirilmelidir. Temel eğitim ve ortaöğretimde okullaşma oranının artışına paralel olarak derslik ihtiyacı da artmaktadır. Eğitim öğretimde daha kaliteli eğitim ve öğretim yapabilmek için derslik sayılarının 100’de 100 kullanılabilir duruma getirilmesi gerekmektedir. Derslik sistemine ve seçmeli derslerin rahatlıkla birer sınıfta işlenebilmesi eğitim öğretim kalitesini artıracaktır. Okullarımızdaki idarecilerin ve eğitim denetçilerin (müfettişlerin) bu konuda hassasiyetleri önemli olacaktır.


18 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Müdürlük Sınav Konuları Nelerdir

Müdürlük Sınav Konuları Nelerdir Müdürlük sınav konuları nelerdir? Müdürlük sınav konuları: Müdürlük sınav soruları konuları. Müdürlük konu dağılımı. Müdürlük konularının dağılımı. Müdürlük sınav konularının dağılımı. MÜDÜRLLÜK SINAV KONULARI. MÜDÜRLÜK SORULARI HANGİ KONULARDAN ÇIKMAKTADIR?

Türkçe‐dil bilgisi % 10

Resmî yazışma kuralları % 4

Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri % 4

Okul Yönetimi % 4

Yönetimde insan ilişkileri % 4

Okul geliştirme % 4

Eğitim ve öğretimde etik % 5

Türk İdare sistemi ve protokol kuralları % 5

KANUNLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

BAKANLAR KURULU KARARI

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Okul‐Aile Birliği Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

26184 sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

17475 sayılı Ulusal ve Resmî Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

YÖNERGELER

Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli İzin Yönergesi

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge


18 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı