Etiket: 1702 kanun sorusu

1702 Kanunu Soruları

1702  1702 sayılı kanundan müdür yardımcılığı, müdürlük, eğitim denetmenliği sınavlarında çıkabilecek örnek sorular. 1702 SAYILI İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKINDA KUNUNDAN  ÇIKABİLECEK SORULAR SORU 1- 1702 sayılı kanuna göre, iki sene zarfında muallim unvanını alamayan stajyerler hakkında yapılacak işlem nedir? A)    Vazifesine nihayet verilir
B)    Stajyerliği 1 yıl uzatılır C)     Stajyerliği kalkar D)    Derece ilerlemesi durdurulur SORU 2- 1702 sayılı kanuna göre, meslekte kıdem hangi tarihten başlayarak hesap edilir?

A)    Vazifeye başladığı tarihten itibaren
B)    Muallim unvanı aldığı tarihten itibaren
C)    Meslekte 10. yılı bitirdiği tarihten
D)    Meslekte 5. yılı bitirdiği tarihten

SORU 3- 1702 sayılı kanuna göre, ilk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler hakkında nasıl bir işlem yapılır?

A)    Derecede bir ilerleme ödülü yapılır
B)    Bir sene derece zammı alırlar
C)    Bir sene kıdem zammı alırlar
D)    30 gün izin verilir

SORU 4- 1702 sayılı kanuna göre, talebelerinin vazifelerini tashih etmeyenlere hangi ceza verilir?

A)    İhtar
B)    Tevbih
C)    Maaş kesilmesi
D)    Derece indirilmesi

SORU 5- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak fiilininin işlenmesi hangi cezayı gerektirir?

A)    İhtar
B)    Kıdem ilerlemesinin durdurulması
C)    Maaş kesilmesi
D)    Derece indirilmesi

SORU 6- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, maaş kesilme cezası en fazla kaç güne kadar verilir?

A) 10                B) 15                C) 20                D) 30

SORU 7- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aşağıdaki hangi durumlarda ders ücretlerinin kesilmesi cezası uygulanır?

1-Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde dersten başka bir şeyle meşgul olmak
2-İnzibat ve muallimler meclisi ve mubayaat komisyonu içtimalarına mazeretsiz olarak iki defa devam etmemek
3-Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek

A) Yalnız 1            B) 1-2                       C) 1-3                D) 1-2-3

SORU 8- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, mazeret sebebi ile derse girmeyen muallim aşağıdaki hangi işlemi yapmalıdır?

A)    Mazeretini idareye 10 gün içinde ispat eder
B)    Mazeretini 3 gün içinde bildirir 15 gün içinde ispat eder
C)    Mazeretini en çok üç gün zarfında ihbar, bir hafta içindede ispat eder
D)    Mazeretini en çok beş gün zarfında ihbar, bir hafta içindede ispat eder

SORU 9- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aşağıdaki fiillerden hangisinin ikinci defa yapılması tevbih cezasını gerektirir?

A)    Arkadaşları ve iş için gelenlere fena muamele etmek
B)    Sarhoş olarak mektebe gelmek
C)    Okulda kumar oynamak
D)    Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde teslim etmemek

SORU 10- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek hangi cezayı gerektirir?

A)    Ders ücretinin kesilmesi
B)    Maaş kesilmesi
C)    Derece ilerlemesinin durdurulması
D)    Kademe indirilmesi

SORU 11- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Bir terfi müddeti zarfında iki defa ihtardan gayri bir cezayı mucip fiili yapmış olanlara inzibat komisyonu ikinci fiili için bir derece ağır ceza verebilir
B)    Arkadaşlarına iftirada bulunan müdür, muallim, başmuallimlerle ilk tedrisat müfettişleri, iftiraları hangi nevi cezayı icap ettirecek suç ise o suçun cezasından bir derece ağırı ile cezalandırılırlar
C)    İlk mektebe muallimlik etmekte aczi üç teftiş raporile sabit olan ilk mektep mualimi tekaüde sevkedilir
D)    Kezalik bir mektep ve sınıfta inzibatı muhafaza edemediği için bir defa başka mektebe tahvil edilen orta tedrisat mualimi en son nakledildiği mektepte de idaresizliği ve aczi tahakkuk ettiği takdirde tekaüde sevkolunur

SORU 12- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, ihtar cezası aşağıdaki hangi makamlar tarafından verilir?

1-Maarif vekili    2-Vali        3-Maarif müdürü    4-Lise orta mektep müdürleri

A) 1-2                B) 1-3                C) 2-3            D) Hepsi

SORU 13- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, tevbih cezası aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından verilmez?

A)    Maarif vekili
B)    Lise orta mektep ve muallim mektepleri müdürleri
C)    Vali
D)    Maarif müdürü

SORU 14- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, imtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak fiilini işleyene hangi ceza uygulanır?

A)    Derece indirilmesi
B)    Kıdem indirilmesi
C)    İhtar
D)    Tevbih

SORU 15- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aşağıdaki hangi fiilin işlenmesi istifa etmiş sayılır?

A)    Sarhoş olarak mektebe gelmek
B)    Kumar oynamayı itiyat etmek
C)    Bir tarafı korumak veya mağdur etmek
D)    Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, başmuallim, muallim veya ilk tedrisat müfettişi

SORU 16- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi derece indirilmesi cezasını gerektirir?

A)    Amirine karşı hakarette bulunmak
B)    İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak
C)    Sarhoş olarak mektebe gelmek
D)    Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beş gün zarfında başlamamak

SORU 17- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, hangi durumun gerçekleşmesi maaş kesilmesi cezasını gerektirir?

1-Arkadaşlarına fena muamele etmek
2-Talebeyi dövmek
3-Verilen görevi kasten yapmamak
4-Arkadaşlarını ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek

A) 1-2                B) 2-3              C) 1-2-4            D) 1-2-3-4

SORU 18- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, aşağıdaki hangi fiilin gerçekleşmesi ders ücreti kesilmesi cezasını gerektirir?

A)    Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoş olarak gezmek
B)    Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek
C)    Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde dersten başka bir şeyle meşgul olmak
D)    Bir ay zarfında bir defa derse geç gelmek

SORU 19- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, maarif vekaleti inzibat komisyonunda hangisi yoktur?

A)    Maarif vekili
B)    Teftiş heyeti reisi
C)    Zat işleri müdürü
D)    İlk, orta, yüksek ve mesleki tedrisat umum müdürleri

SORU 20- 1702 sayılı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkında kanuna göre, Vilayet Maarif İnzibat meclisleri kararlarına, alakadar muallimler tebliğ tarihinden itibaren kaç gün zarfında itiraz ederlerse bu kararlar ikinci derecede olarak Maarif Vekaleti İnzibat Komisyonu tarafından tetkik ve bir hükme raptolunur.

A)    7
B)    10
C)    15
D)    30

CEVAPLAR
1    A    11    D
2    B    12    D
3    C    13    B
4    A    14    B
5    A    15    D
6    B    16    C
7    D    17    D
8    C    18    C
9    D    19    A
10    A    20    C


17 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı