Etiket: memurun görevi

Memurun Basına Bilgi Vermesi

657 Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir memurun veya öğretmenin basına bilgi vermesi yasaktır ve suçtur. 1702 sayılı kanunda suçları bellidir öğretmenler için. Memurların basına bilgi vermesi 657 sayılı kanuna göre yasaktır. Basına izinsiz bir şekilde gizli bilgileri açıklayan memur, devlet memurluğundan çıkarılır, 657 sayılı devlet memeurları kanunu madde 124.

BASINA BİLGİ VEYA DEMEÇ VERME: Madde 15 – (Değişik madde: 12/05/1982 – 2670/7 md.) Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir.

Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz. Memurlar basına izinsiz bilgi verirse ne olur.

Bir memur basına bilgi veremez

Bir memur basına demeç veremez

Bir memur radyo televizyon vb. yayınlarda demeç veremez.

 


25 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı

Memurun Görevleri

657 Kanunu  Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları nelerdir? 657 sayılı devlet memurları kanununun 11. maddesinde açıklanmıştır. DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI: Madde 11 – (Değişik madde: 12/05/1982 – 2670/4 md.) Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

KİŞİSEL SORUMLULUK VE ZARAR:

Madde 12 – (Değişik madde: 12/05/1982 – 2670/5 md.)

Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen Devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır.

Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır. Ancak fiilin meydana geldiği tarihte en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmeyen zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararına göre ilgili memurca ödenir.

KİŞİLERİN UĞRADIKLARI ZARARLAR:

Madde 13 – (Değişik madde: 12/05/1982 – 2670/6 md.)

(Değişik fıkra: 06/06/1990 – 3657/1 md.) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.

(Ek fıkra: 26/03/2002 – 4748 S.K../3. md.) İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda Devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

12 nci maddeyle bu maddede belirtilen zararların nevi, miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin sorumlulukları ve yapılacak işlemlerle ilgili diğer hususlar Başbakanlıkça düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.


25 Aralık 2012 | 0 Yorum Devamı